RSS

การปลูกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (Temporary Buildings)การปลูกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (Temporary Buildings)สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (Temporary Buildings) คือ อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ทำขึ้นมาเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้งานในพื้นที่ก่อสร้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างมาเพื่อใช้งานเพียงชั่วคราวแต่ก็ต้องมีความแข็งแรงพอเพื่อใช้ อำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง สำหรับการปลูกสร้างนั้นก็ต้องประสานเจ้าของพื้นที่ว่าจะให้ปลูกบริเวณใด และจะก่อให้เกิดการกีดขวางในการทำงานหรือความไม่สะดวกในด้านต่างๆหรือเปล่า เช่น การติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น สิ่งปลูกสร้างที่ควรต้องมีในสถานที่ก่อสร้าง ประกอบด้วย

1. สำนักงานสนาม (Site Office) ควรมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของโครงการและจำนวนของผู้ปฏิบัติงาน เช่นถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาจจะมีห้องประชุม ธุรการ รับแขก พักผ่อน ห้องน้ำ ห้องส้วม แต่ถ้าเป็นโครงการขนาดเล็กและมีผู้ปฏิบัติงานไม่มาก อาจใช้พื้นที่เพียง 15 ตร.ม. ก็เพียงพอต่อการทำงาน ที่สำคัญควรแยกสัดส่วนให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกและความเหมาะสมในการทำงาน สำหรับตำแหน่งที่จะก่อสร้างควรอยู่ในที่มองเห็นสถานที่ก่อสร้างได้ทั่วถึง ไม่กีดขวางการจราจรหรือการก่อสร้างในโครงการ เข้าออกได้สะดวก สำหรับในปัจจุบัน สถานที่ก่อสร้างขนาดกลางขึ้นไปจะนิยมใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน (Office Container) เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน (สามารถติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้คามความต้องการ) และการขนย้าย

2. บ้านพักคนงาน การก่อสร้างบ้านพักคนงานนั้น ในบางครั้งเราก็จะพบว่ามีการสร้างบ้านพักคนงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แต่บางครั้งก็จะก่อสร้างบ้านพักอยู่บริเวณใกล้เคียงแทน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพิ้นที่นั้นๆว่าเพียงพอต่อการก่อสร้างหรือไม่ และการตกลงกันกับเจ้าของพื้นที่ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างบ้านพักคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ก็จะต้องดำเนินการเช่าพื้นที่ใกล้เคียงทดแทน บ้านพักคนงานที่ดีควรมีมาตราการในการรักษาความปลอดภัยและความสะอาด มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้งานอย่างทั่วถึง

3. โรงเก็บวัสดุ ควรแยกตัวอาคารออกมาจากส่วนอื่นๆ เนื่องจากอาจจะมีวัตถุเคมีอันตรายหรือสารไวไฟ ตัวควรมิดชิดกันแดดกันฝนได้ดี แต่จะต้องระบายอากาศได้ดีด้วยเช่นกัน สามารถขนย้านวัสดุไปยังหน้างานได้สะดวกรวดเร็ว แยกประเภทวัสดุที่จัดเก็บให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการเบิกจ่ายและการตรวจสอบและการตรวจนับจำนวน

4. แนวถนน แนวรั้ว ประตูไซต์งานชั่วคราว ควรจะต้องจัดทำ และกำหนดเส้นทางให้ชัดเจน

5. ห้องน้ำ ห้องส้วม ต้องเลือกบริเวณที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งกลิ่นและไม่ก่อให้ปัญหากับบริเวณข้างเคียง ต้องมีความมิดชิด และต้องดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ จัดหากระดาษชำระและน้ำสะอาดอย่างคามความเหมาะสม

6. สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เช่น เพิงพักผ่อน (ไว้นอนหลังทานข้าวตอนเที่ยง อิๆ) ร้านขายอาหาร และร้านขายของชำ ฯลฯ ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับวิศวกรโครงการ และการอนุญาตจากหน่วยงาน

Subject : การปลูกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (Temporary Buildings)

Tags : ,

Comments are closed on this post.