RSS

การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว (Reinforce Concrete Slab-One Way Slab)การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว (Reinforce Concrete Slab-One Way Slab)พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว หรือเรียกสั้นๆว่า พื้นทางเดียว (One Way Slab) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวเป็นพื้นที่มีอัตราส่วนด้านสั้นต่อด้านยาว (S/L) ไม่เกิน 0.5 ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นพื้นช่วงเดียวหรือพื้นหลายช่วงก็ได้ ในกรณีพื้นช่วงเดียว เราก็จะต้องคำนวณหาปริมาณเหล็กเสริมต้านทานโมเมนต์บวกและเหล็กเสริมกันร้าว แต่ถ้าเป็นพื้นหลายช่วงก็จะต้องนำค่าโมเมนต์ลบมาพิจารณาด้วย ซึ่งการออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน ให้ยึดตามมาตรฐาน วสท. 1007-34 ตัวอย่างการออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวที่นำมาเสนอนี้ เป็นพื้นที่มีด้านสั้น (S) 1.5 เมตร และด้านยาว (L) 4.5 เมตร โดยสมมุติค่าพารามิเตอร์และน้ำหนักบรรทุกดังต่อไปนี้

  • fc‘ = 280 ksc. ; fy = 2400 ksc. ; fc = 126 ksc. fs = 1200 ksc.
  • Ec = 252671.3 ksc. ; n = 8.07 ; k = 0.4588 ; j = 0.847
  • R = 42.484 ksc. ; L =4.5 m. ; S = 1.5 m.

ตรวจสอบว่าเป็นพื้นทางเดียวหรือไม่ (S/L ≤ 0.5) = 1.5/4.5 = 0.33 เป็นพิ้นทางเดียว (One Way Slab)

ประมาณความหนาของพื้นที่ไม่ได้คำนวณการโก่งตัวจาก h = S/30 = 150/30 = 5 cm.

เลือกใช้ความหนาพื้น 8 cm. (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 8 cm.)

ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของพื้นที่จะทำการออกแบบ

  • น้ำหนักบรรทุกคงที่ (คอนกรีต) = 2400 x 0.08 = 192 kg/m2
  • น้ำหนักบรรทุกจร = 200 kg/m2
  • น้ำหนักวัสดุปูพื้น = 120 kg/m2

รวมน้ำหนักบรรทุกทั้งหมด = 512 kg/m2

ค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้าง Mmax+ = 144 kg.m.

คำนวณปริมาณเหล็กเสริมรับแรงดึงจาก Ast+ = Mmax+/fsjd = 2.83 cm2

  • เลือกใช้ RB 9 mm. จะได้ As = 0.636 cm2
  • Sp = 100As/Ast+ = 22.47 cm. ≈ 22 cm.

คำนวณปริมาณเหล็กเสริมกันร้าวจาก Ast = 0.25h = 2 cm2

  • เลือกใช้ RB 6 mm. จะได้ As = 0.282 cm2
  • Sp = 100As/Ast = 14.10 cm. ≈ 14 cm.

มาถึงขั้นตอนสุดท้าย ก็คือการนำค่าที่คำนวณได้ไปเขียนแสดงรายละเอียดการเสริมเหล็ก โดยมีหลักการง่ายๆ ก็คือ เหล็กเสริมรับแรงดึงจะเป็นเหล็กที่วางขนานกับด้านสั้น ส่วนเหล็กเสริมกันร้าวจะวางบนเหล็กเสริมรับแรงดึง ซึ่งจะวางขนานกับด้านยาวนั่นเอง

Subject : การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว (Reinforce Concrete Slab-One Way Slab)

Tags : ,

Comments are closed on this post.

การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design of Reinforced Concrete Slab)พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Slab) เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักบรรทุกต่างๆ ก่อนที่จะส่งถ่ายน้ำหนักบรรทุกเหล่านั้นไปยังคานและเสาต่อไป ซึ่งโครงสร้างของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละประเภทนั้นจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัว (more…)

Subject : การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design of Reinforced Concrete Slab)

Tags : , , , , ,

Comments are closed on this post.