RSS

ชนิดของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Types of Concrete Slabs)ชนิดของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Types of Concrete Slabs)

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถพิจารณาแบ่งตามลักษณะของการเสริมเหล็ก และลักษณะของพื้นได้ดังต่อไปนี้

1. พื้นวางบนดิน (Slab On Ground) พื้นประเภทนี้เป็นพื้นที่มีการส่งถ่ายแรงลงบนพื้นดินโดยตรง โดยไม่มีคานมารองรับ เช่น พื้นโกดังเก็บสินค้า พื้นของลานจอดรถ เป็นต้น โดยทั่วไปการเสริมเหล็กจะมีเฉพาะเหล็กเสริมกันร้าวเท่านั้น เพราะถือว่าแรงที่กระทำลงมาทั้งหมดจะถูกส่งถ่ายให้กับชั้นดินโดยตรง

2. แผ่นพื้นเสริมเหล็กทางเดียว (One-Way Slab) แผ่นพื้นเสริมเหล็กทางเดียวจะเป็นพื้นที่มีคานรับ 2 หรือ 4 ด้าน โดยพื้นจะถ่ายแรงลงสู่คานรับพื้น หัว – ท้าย เท่านั้น เหล็กที่เสริมในแนว ตั้งฉากกับคานที่รับแรงน้ำหนักจากพื้น จะเป็นเหล็กเสริมหลัก ส่วนเหล็กที่เสริมในแนวขนาน กับคานที่รับน้ำหนักจากพื้น จะเป็นเหล็กที่เสริมไว้รับการหดตัวของคอนกรีต หรือเหล็กเสริมกันร้าวนั่นเอง

3. แผ่นพื้นเสริมเหล็กสองทาง (Two-Way Slab) แผ่นพื้นเสริมเหล็กสองทาง จะเป็นพื้นที่มีคานรับ 2 หรือ 4 ด้าน เช่น เดียวกับแผ่นพื้นเสริมเหล็กทางเดียว ข้อแตกต่างจะอยู่ที่อัตราส่วนด้านสั้นต่อด้านยาว (m = S/L) ของแผ่นพื้น

m < 0.5 จะเป็นแผ่นพื้นเสริมเหล็กทางเดียว

m ≥ 0.5 จะเป็นแผ่นพื้นเสริมเหล็กสองทาง

4. พื้นระบบตง (Joist Floor หรือ Ribbed Slab) พื้นประเภทนี้จะใช้ในกรณีที่รับน้ำหนักบรรทุกค่อนข้างมาก แล้วหากใช้พื้นสองแบบแรกจะมีความหนามากเกินไป จึงใช้ตง (คานซอย) วางห่างกันมากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 ม. และถ้าพื้นระบบตงนี้มีตงไขว้ฉาก ลักษณะคล้ายขนมวัฟเฟิล หรือรังผึ้ง จะเรียกว่า “พื้นระบบรังผึ้ง”

5. พื้นไร้คาน (Flat Slab) พื้นไร้คาน เป็นพื้นที่ออกแบบให้พื้นถ่ายน้ำหนักลงบนเสาโดยตรงและไม่มีคานรองรับพื้น ซึ่งในกรณีนี้ต้องระวังเรื่องแรงเฉือนบริเวณหัวเสา

6. Post tensioned Slab เป็นระบบแผ่นพื้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นระบบที่ประหยัดและก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว พื้น Post tension แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ Bonded และ Unbonded

Subject : ชนิดของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Types of Concrete Slabs)

Tags : , ,

Comments are closed on this post.