RSS

About Us

CivilClub เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรกลุ่มเล็กๆ ที่ต้องการเห็นการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมโยธาของไทย ทั้งด้านองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนและการทำงาน ภายใต้ชื่อกลุ่ม “CivilClub Team” เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

นโยบายสำคัญที่เรามุ่งเน้นก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในหมู่พี่น้องชาววิศวกรโยธา ซึ่งเป็นในลักษณะการแบ่งปันองค์ความรู้ ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่วิศวกรรุ่นหลัง ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ ช่วยเหลือสังคมตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม

ทั้งนี้ทาง “CivilClub Team” จะดำเนินงานเหล่านี้ตามนโยบายในข้างต้นต่อไป ดั่งสโลแกนที่ว่า

“ซีวิลคลับ : ยกระดับวิศวกรโยธา พัฒนาวงการวิศวกรรม”CIVILCLUB.NET

The Community for Civil Engineer.