RSS

Advertising

เว็บไซต์ “ซีวิลคลับ” (www.civilclub.org) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการเรียน การทำงานด้านการก่อสร้าง ในสายงานวิศวกรรมโยธา แหล่งพบปะพูดคุยผ่อนคลายสำหรับวิศวกรโยธา และผู้ที่สนใจทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยมีข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานของสมาชิกและผู้เยี่ยมชมทั่วไปดังนี้ !!!CivilClub Stats!!! (www.histats.com)

ตำแหน่งแบนเนอร์ที่น่าสนใจ ทางเว็บไซต์ “ซีวิลคลับ” ได้จัดตำแหน่งของแบนเนอร์ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

  • A Plan แสดงทุกหน้าของเว็บไซต์
  • B Plan แสดงทุกกระทู้ในส่วนของเว็บบอร์ด (เมื่อมีการตอบกระทู้ใหม่ก็จะมีแบนเนอร์แสดงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [ตัวอย่าง])

อัตราค่าบริการในการติดแบนเนอร์กับ “CivilClub”

ขนาด (Pixel) ตำแหน่ง (Zone) อัตราค่าบริการ (บาท/เดือน)
125 x 125 A Plan 400.00
468 x 60 B Plan 500.00

ภาพแสดงตำแหน่งแบนเนอร์โดยสังเขป

 


 


เงื่อนไขในการติดแบนเนอร์กับ “CivilClub”
1. ไฟล์ที่ใช้จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg .png หรือ .gif เท่านั้น
2. ขนาดรูปร่างของไฟล์จะต้องไม่เกินขนาดที่กำหนดไว้ในขั้นต้น
3. ขนาดของไฟล์จะต้องไม่เกิน 500 KB.
4. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับแบนเนอร์ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประเทศ ไทย
5. ระยะเวลาในการแสดงผลให้คิด 1 เดือน เท่ากับ 30 วัน *** (ระยะเวลาในการติดแบนเนอร์ขั้นต่ำ 3 เดือน) ***
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการในกรณีที่แบนเนอร์ชิ้นนั้นทำให้การเข้า ถึงเว็บไซต์เกิดความผิดพลาดหรือขัดขวางการทำงานของระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ขอสงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่การแสดงผลเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ให้ บริการ Server แต่จะขยายเวลาในการแสดงผลออกไปตามช่วงระยะเวลาที่เกิดความผิดพลาด
8. ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า