RSS

General

สารผสมเพิ่ม (ADMIXTURES) และประเภทของสารผสมเพิ่ม

สารผสมเพิ่ม หมายถึง สารเคมีอื่นๆ นอกเหนือไปจาก ปูนซีเมนต์ วัสดุมวลรวม และน้ำที่ใช้เติมลงในส่วนผสมของคอนกรีต ด้วยจุดประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของคอนกรีต สารผสมเพิ่มจะให้ผลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่ใช้ ขนาด รูปร่าง และส่วนขนาดคละของวัสดุมวลรวม น้ำ และอุณหภูมิ Continue »

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ดี

ลักษณะของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ดี หรือผู้ควบคุมงานที่จะสามารถควบคุม ดูแลงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และได้งานที่มีคุณภาพ ควรจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติส่วนตัวดังต่อไปนี้ 1. มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะงานก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และขั้นตอนการดำเนินงาน Continue »

การเลือกใช้งานโปรแกรมช่วยวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ประกอบกับอิสระทางด้านการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม ก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งก่อสร้างในปัจจุบัน มีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ได้เป็นโครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป มีส่วนโค้ง ส่วนเว้า ตามจินตนาการของเจ้าของงานและสถาปนิกผู้ออกแบบ Continue »

เหล็กเสริมคอนกรีต และการจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีต

เนื่องจากความต้านทานของคอนกรีตต่อแรงดึงมีเพียง 10% ของความต้านทานต่อแรงอัดเท่านั้น ลำพังคอนกรีตเองจึงไม่สามารถรับแรงดึงได้สูง แต่โดยเหตุที่เหล็กเป็นวัสดุที่ต้านทานต่อแรงดึงได้ดี อีกทั้งมีสัมประสิทธิ์การยึดหดตัวเท่าๆ กับคอนกรีต ดังนั้นการใช้เหล็กเส้นหรือเหล็กท่อนร่วมกับคอนกรีต Continue »

แบบก่อสร้างและประเภทของแบบก่อสร้าง (Construction Drawing)

โดยทั่วไปแล้ว แบบก่อสร้างอาคารจะประกอบด้วยแบบประเภทต่างๆ  คือ – แบบสถาปัตยกรรม – แบบวิศวกรรมโครงสร้าง – แบบวิศวกรรมไฟฟ้า – แบบวิศวกรรมเครื่องกล – แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล Continue »

รอยร้าวของคอนกรีต : รอยร้าวที่เกิดขึ้นก่อนคอนกรีตแข็งตัว

ร้อยร้าวชนิดนี้โดยปกติจะเกิดขึ้นภายใน 2 ถึง 8 ชั่วโมง หลังจากการเทคอนกรีต สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวชนิดนี้ จำแนกออกได้ดังนี้ Continue »

เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Columns)

น้ำหนักต่างๆ ในอาคารจะถ่ายมาลงเสาโดยเสาจะเป็นองค์อาคารที่รับน้ำหนักในแนวดิ่ง และในบางครั้งต้องรับโมเมนต์ดัดด้วย เสาจะมีรูปแบบ และข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบของเสา ในการพิจารณาออกแบบเสาจะต้องพิจารณาถึงการรับแรงของเสา และลักษณะปลายยึดของหัวเสา Continue »
By admin | 28 April 2010 | Civil Engineering,General | , , |    

วัสดุปอซโซลานสำหรับงานคอนกรีต (Pozzolan)

การศึกษาวัสดุศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต (Concrete technology) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากในศตวรรษนี้ โดยมีงานวิจัยและพัฒนาวัสดุผสมคอนกรีตประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ต้องการปรับปรุงคุณสมบัติต่าง ๆ ของคอนกรีตให้ ดีขึ้น ทั้งคอนกรีตที่อยู่สภาพเหลว เช่นความสามารถเทได้ Continue »
By admin | 27 April 2010 | Civil Engineering,General | |    

คุณสมบัติของคอนกรีต (Concrete Properties)

คุณสมบัติของคอนกรีต (Concrete Properties) การพิจารณาถึงคุณสมบัติของคอนกรีตที่สำคัญๆ จะแยกพิจารณาคุณสมบัติของคอนกรีตใน 2 ลักษณะคือ คอนกรีตในสภาพที่ยังเหลว และ คอนกรีตในสภาพที่แข็งตัวแล้ว Continue »
By admin | 27 April 2010 | Civil Engineering,General | , |    
Page 3 of 5«12345»