RSS

Civil Engineering

ตัวอย่างรายการคำนวณการออกแบบพื้นยื่น (Design of Cantilever Slab)

พื้นยื่น (Cantilever Slab) มีวิธีการคำนวณออกแบบเหมือนกับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวนั่นแหละครับ เพียงแต่ตำแหน่งเหล็กเสริมของพื้นยื่นจะวางไว้ที่ตำแหน่งชิดขอบด้านบนของแผ่นพื้นเพื่อรับแรงดึงที่เกิดขึ้นจากโมเมนต์ดัด Continue »

รายการคำนวณเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก : เสาสั้น (Reinforced Concrete Column : Short Column)

รายการคำนวณเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก : เสาสั้น (Reinforced Concrete Column : Short Column) เสาสั้นก็คือเสาที่มีอัตราส่วนของความสูงต่อด้านแคบ (h/t) ≤ 15 ซึ่งในตัวอย่างเป็นเสาคอนกรีตที่มีความสูง 3.10 m. Continue »

การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว (Reinforce Concrete Slab-One Way Slab)

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว หรือเรียกสั้นๆว่า พื้นทางเดียว (One Way Slab) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวเป็นพื้นที่มีอัตราส่วนด้านสั้นต่อด้านยาว (S/L) ไม่เกิน 0.5 ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นพื้นช่วงเดียวหรือพื้นหลายช่วงก็ได้ Continue »

การออกแบบคาน คสล. (คานต่อเนื่อง : Continuous Concrete Beam Design)

การออกแบบคาน คสล. (คานต่อเนื่อง : Continuous Concrete Beam Design) โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้าง มาทำการออกแบบโดยใช้วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design) ซึ่งคานตัวนี้เป็นคานต่อเนื่อง 2 ช่วง ความยาวช่วงละ 4 เมตร Continue »

โครงสร้างหลังคา (Roof Structure)

โครงสร้างหลังคา (Roof Structure) เป็นส่วนประกอบที่คลุมอาคารเพื่อให้เกิดพื้นที่ใช้สอย ป้องกันความร้อน ฝน จำแนกตามความลาดชันได้ 3 ประเภทคือ หลังคาเรียบ (Flat roof) หลังคาที่ลาดชัน (Sloped plane-roof) และระบบหลังคาที่ซับซ้อน (Complex roof  system) Continue »

กำแพงกันดิน เข็มพืดและกำแพงไดอะแฟรม (Retaining Wall, Sheet Pile and Diaphragm Wall)

กำแพงกันดิน (Retaining Wall) ใช้ต้านทานแรงดันทางด้านข้างของดิน หรือของไหล เช่น น้ำ และต้านทานแรงเนื่องจากน้ำหนักกดทับจากผิวบน เช่นน้ำหนักยวดยานพาหนะ อาจใช้ป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินซึมเข้าสู่ชั้นใต้ดินของอาคารได้ Continue »

การตอกเสาเข็มและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

การตอกเสาเข็มและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 1. เพื่อให้ได้ระดับปลายเสาเข็มที่กำหนด เครื่องจักรและวิธีการตอก ต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง การตอกเสาเข็มโดยกรรมวิธี Pre-Bored หรือ Auger Press หรือวิธีการใดเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ Continue »

โครงถักและโครงข้อแข็ง (Truss and Frame Structural)

โครงสร้างแบบระนาบโครงถัก (Plane Truss) เป็นโครงสร้างที่พบเห็นได้ทั่วไปในโครงสร้างที่มีช่วงพาดยาว เช่น สะพาน หลังคาโรงงาน เป็นต้น โครงสร้างประเภทนี้ จะประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยจุดยึดหมุนได้ (Hinges) Continue »

วิธีการเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation Methods)

การเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation) ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถทำการเจาะสำรวจดินได้โดยเครื่องเจาะแบบ Rotary Drilling Rig หรือ Motorized Drilling Rig โดยทำการเจาะแบบฉีดล้าง  (Wash  Boring) ใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเจาะด้วยหัวกระทุ้ง (Chopping Bit) Continue »
Page 3 of 8«12345»...Last »