RSS

Civil Engineering

Simply-Supported Beam with Concentrated Force at Intermediate Point

Simply-Supported Beam with Concentrated Force at Intermediate Point THEORY  &   FORMULAE : Bending Of A Straight Elastic Prismatic Beam Consider a simply-supported bar, having a concentrated force acting vertically Continue »

การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design of Concrete Footing)

การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design of Concrete Footing) เมื่อพูดถึงฐานรากของโครงสร้าง เราก็จะนึกถึงชิ้นส่วนของสิ่งก่อสร้างชิ้นหนึ่ง ที่วางอยู่ในพื้นดิน บางอันก็วางบนดินโดยตรง บางอันก็วางอยู่บนวัตถุแท่งสี่เหลี่ยมบ้าง กลมบ้าง หรือรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆ บ้าง Continue »

การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design of Reinforced Concrete Slab)

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Slab) เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักบรรทุกต่างๆ ก่อนที่จะส่งถ่ายน้ำหนักบรรทุกเหล่านั้นไปยังคานและเสาต่อไป ซึ่งโครงสร้างของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละประเภทนั้นจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัว Continue »

การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Column)

เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Column) เป็นองค์อาคารที่ทำหน้าที่หลักในการรับแรงอัดในแนวดิ่ง ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของโครงสร้างด้านบนไม่ว่าจะเป็นคานหรือพื้น เพื่อส่งถ่ายน้ำหนักเหล่านั้นไปสู่ฐานรากต่อไป แต่ในบางกรณีเสาก็อาจจะทำหน้าที่ในการรับแรงดัด เช่น เสาที่มีหูช้างรองรับ หรือเสาที่มีแรงดันด้านข้าง เป็นต้น Continue »

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอนกรีต (Concrete Covering)

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอนกรีต (Concrete Covering) ก็คือระยะของคอนกรีตที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เหล็กเสริมสัมผัสกับน้ำหรืออากาศโดยตรงเพื่อทำหน้าที่ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี หรือป้องกันไม่ให้เหล็กเสริมทำปฏิกิริยากันเหล็กเสริมจนทำให้เกิดสนิมขุม Continue »

น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load : DL)

น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load : DL) หมายถึงน้ำหนักบรรทุกที่กระทำอยู่กับที่ คงที่ตายตัว ไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงขนาดของน้ำหนัก ถ้าจะให้เห็นลักษณะที่ชัดเจนก็คือชิ้นส่วนของโครงสร้างของอาคารนั่นเอง ซึ่งได้แก่ เสา คาน พื้น หลังคา ผนัง บันได กระเบื้องปูพื้น พื้นสำเร็จรูป Continue »

น้ำหนักบรรทุกจร (Live Load : LL)

น้ำหนักบรรทุกจร (Live Load : LL) หมายถึง น้ำหนักบรรทุกที่เป็นลักษณะมีการเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงขนาดน้ำหนักอยู่ตลอดเวลา หรืออยู่ชั่วคราว เช่น รถยนต์ หิมะ แรงลม ผู้คนที่ใช้อาคาร วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น Continue »

การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design of Reinforced Concrete Beam)

คาน (Beam) เป็นโครงสร้างหลักของอาคารซึ่งทำหน้าที่รองรับน้ำหนักบรรทุกต่างๆ จากพื้น ผนัง ฯลฯ เพื่อส่งถ่ายน้ำหนักบรรทุกรวมทั้งหมดลงสู่เสาต่อไป ซึ่งสักษณะของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป จะมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทั้งนี้เมื่อคานได้รับแรงกระทำ (น้ำหนักบรรทุก) Continue »

รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร ธุรกิจขนาดเล็กที่น่าสนใจ

ในภาวะปัจจุบันการแข่งขันทางด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนับว่ามีการแข่งขันที่สูงพอสมควร ดังนั้นผู้ที่กำลังจะผันตนเองมาเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กก็ควรที่จะหาข้อมูล ทำการวิเคราะห์ตลาด หาจุดด้อยจุดแข็งฯลฯ เพื่อที่จะได้ทำการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้อย่างราบรื่น Continue »
Page 4 of 8« First...«23456»...Last »