RSS

Civil Engineering

การบ่มคอนกรีต (Concrete Curing)

การบ่มคอนกรีตเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้น้ำในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วเร็วเกินไป เนื่องจากน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดสำหรับปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังของคอนกรีตโดยตรง ดังนั้น หลังจากที่ผิวหน้าคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องบ่มคอนกรีตให้มีความชื้นอยู่เสมอ Continue »

นั่งร้านและอันตรายที่มักเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในการใช้นั่งร้าน

ลักษณะของงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานบนที่สูง และงานใต้ดินที่มีระดับชั้นความลึกต่าง ๆ ซึ่งงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้นั่งร้านในการก่อสร้างงานเพื่อให้แล้วเสร็จ ผู้ใช้แรงงาน ช่าง หัวหน้างาน ตลอดจนวิศวกรที่ทำงานด้านการก่อสร้าง จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานที่สูงโดยไม่ใช้นั่งร้าน Continue »

ปัญหาในการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบัติ

“การวิบัติ” ในที่นี้หมายถึง การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งมากจนไม่สามารถจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างปลอดภัย ในการออกแบบอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญๆ หลายประการ เช่น ความแข็งแรงของโครงสร้าง ความปลอดภัยในการใช้งาน Continue »

การวัดพื้นที่ หน่วยการวัดพื้นที่ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และมาตราของไทย

เมื่อพูดถึงการแปลงหน่วยที่ใช้ในการวัดพื้นที่ เช่น ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่ดินที่ใช้ในการขุดเพื่อเป็นแหล่งวัสดุในงานก่อสร้าง ฯลฯ หน่วยการวัดพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน เพราะบางคนอาจจะรู้จักหน่วยที่ใช้ในการรังวัดพื้นที่แค่หน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น เช่น หน่วยตารางเมตร หรือตารางวา Continue »

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา (Dry Process Bored Pile)

ในการทำเสาเข็มเจาะชนิดนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยาก เคลื่อนย้ายสะดวก ไม่ต้องการบริเวณทำงานมากนัก อุปกรณ์หลักประกอบด้วย ขาหยั่ง 3 ขา ( TRIPOD ) ปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary Casing) กระเช้าตักดิน (Bucket) ลูกตุ้ม (Cylindrical Hammer) และเครื่องกว้านลม (Air Winch) Continue »

สารผสมเพิ่ม (ADMIXTURES) และประเภทของสารผสมเพิ่ม

สารผสมเพิ่ม หมายถึง สารเคมีอื่นๆ นอกเหนือไปจาก ปูนซีเมนต์ วัสดุมวลรวม และน้ำที่ใช้เติมลงในส่วนผสมของคอนกรีต ด้วยจุดประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของคอนกรีต สารผสมเพิ่มจะให้ผลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่ใช้ ขนาด รูปร่าง และส่วนขนาดคละของวัสดุมวลรวม น้ำ และอุณหภูมิ Continue »

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ดี

ลักษณะของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ดี หรือผู้ควบคุมงานที่จะสามารถควบคุม ดูแลงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และได้งานที่มีคุณภาพ ควรจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติส่วนตัวดังต่อไปนี้ 1. มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะงานก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และขั้นตอนการดำเนินงาน Continue »

การเลือกใช้งานโปรแกรมช่วยวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ประกอบกับอิสระทางด้านการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม ก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งก่อสร้างในปัจจุบัน มีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ได้เป็นโครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป มีส่วนโค้ง ส่วนเว้า ตามจินตนาการของเจ้าของงานและสถาปนิกผู้ออกแบบ Continue »

เหล็กเสริมคอนกรีต และการจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีต

เนื่องจากความต้านทานของคอนกรีตต่อแรงดึงมีเพียง 10% ของความต้านทานต่อแรงอัดเท่านั้น ลำพังคอนกรีตเองจึงไม่สามารถรับแรงดึงได้สูง แต่โดยเหตุที่เหล็กเป็นวัสดุที่ต้านทานต่อแรงดึงได้ดี อีกทั้งมีสัมประสิทธิ์การยึดหดตัวเท่าๆ กับคอนกรีต ดังนั้นการใช้เหล็กเส้นหรือเหล็กท่อนร่วมกับคอนกรีต Continue »
Page 5 of 8« First...«34567»...Last »