การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว (Reinforce Concrete Slab-One Way Slab)

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว หรือเรียกสั้นๆว่า พื้นทางเดียว (One Way Slab) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวเป็นพื้นที่มีอัตราส่วนด้านสั้นต่อด้านยาว (S/L) ไม่เกิน 0.5 ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นพื้นช่วงเดียวหรือพื้นหลายช่วงก็ได้ Continue »