RSS

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete)การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete)

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการด้านคุณภาพ
การประกัน คุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง การปฏิบัติ การทั้งหมดตามระบบและแผนที่วางไว้ ที่ให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์หรือ บริการนั้นเป็นไปตามคุณภาพที่ต้องการ

การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ

–          ในกรณีที่มีการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตดี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะน้อย นั่นคือ กำลังอัดของตัวอย่างก้อนปูน ส่วนใหญ่ มีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ทำให้เส้นโค้งการแจกแจงความถี่แบบปกติโด่งขึ้นและแคบลง

–          ในกรณีที่การควบคุมคุณภาพของคอนกรีตไม่ดี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่ามาก ค่ากำลังอัดของตัวอย่างก้อนปูนก็จะกระจายออกจากค่าเฉลี่ยมาก ทำให้เส้นโค้งเตี้ยลงและแบนออก


กระบวนการควบคุมคุณภาพ

1.       การควบคุมวัตถุดิบ
–          ปูนซีเมนต์
–          หิน ทราย
–          น้ำ
–          น้ำยาผสมคอนกรีต
–          วัสดุทดแทนซีเมนต์
2.       การออกแบบคุณส่วนผสมคอนกรีต
–          พิจารณาศึกษา ทบทวน ข้อกำหนด
–          การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด ให้เหมาะสม
–          พัฒนาและเลือกคุณส่วนผสม
–          การเสนอส่วนผสมเพื่ออนุมัติใช้งาน
–          การประชุมหารือก่อนการเทคอนกรีต
–          การรวบรวมข้อมูลลักษณะเฉพาะของคอนกรีต
3.       การควบคุม ณ โรงงานคอนกรีต หรือ ณ หน่วยงานผลิต
–          การสุ่มตรวจสอบวัตถุดิบที่เข้าโรงงาน
–          การกองเก็บวัตถุดิบ เช่น การป้องกัน สิ่งสกปรกเจือปน การระบาย น้ำของมวลรวม
–          การชั่วตวงส่วนผสม เช่น ระบบชั่งและระบบเคลื่อนย้ายวัตถุดิบที่เชื่อถือได้ , การตรวจ สอบ (Calibrated) เครื่องชั่งและอุปกรณ์ตวงน้ำยา ( Dispenser)
–          ความถูกต้องในการชั่งตวง
–          การบำรุงรักษาเครื่องจักรและกระบวนการผลิต
4.       การควบคุมคอนกรีต
–          การสุ่มตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบ
–          การทดสอบคอนกรีตสด
–          การสังเกต ณ หน่วยงานก่อสร้าง
–          รายงานข้อมูลเทคนิคต่างๆ ในสนาม
–          รายงานของพนักงานจัดส่ง
–          การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ
–          การจัดทำผลการทดสอบ
5.       การบริการลูกค้า
–          การตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้า
–          การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
–          เสนอแนะทางแก้ไขปัญหาและหาทางป้องกัน
–          ป้อนข้อมูลส่งกลับไปที่หน่วยงานผลิต

Subject : การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete)

Tags : , , ,

Comments are closed on this post.