RSS

การตรวจสอบและการควบคุมงานก่อสร้าง (Inspection & Construction Supervision)การตรวจสอบและการควบคุมงานก่อสร้าง (Inspection & Construction Supervision)การตรวจสอบและการควบคุมงานก่อสร้าง (Inspection & Construction Supervision) สำหรับคนที่เคยเห็นหรือยังไม่ได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง อาจจะมองว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจสอบงานก่อสร้างก็มัวแต่เดินเก๊กหล่อ หรือไม่ก็เอาแต่เอะอะเสียงดังขู่ชาวบ้านไปวันๆ แต่เขาเหล่านั้นหาได้รู้ไม่ว่า ภาระหน้าที่ที่บรรดาผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจสอบต้องเจอนั้นมันมากมายและหนักอกหนักใจขนาดไหน นอนก่ายหน้าผากก็แล้ว เอาปากกาจิ้มขมับก็แล้ว แต่ก็ไม่วายเดินไปไหนมาไหนก็คิ้วชนกันตลอด (ฮ่าๆๆ) นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณีหากความผิดพลาดนั้นมีสาเหตุมาจากตัวเขาที่อาจจะเกิดจากความประมาทหรือการปล่อยประละเลย ไม่เอาใจใส่ในการควบคุมหรือการตรวจสอบ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นผู้ตรวจสอบหรือผู้ควบคุมงานที่ดีควรมีมาตรการตรวจงาน และมีเป้าหมายในการตรวจสอบและควบคุมงานที่ชัดเจน ซึ่งแนวทางในการตรวจสอบและการควบคุมงานก็จะขอเสนอแนวทางไว้คร่าวๆ ดังนี้

การตรวจวัสดุและคุณภาพของวัสดุ
ในงานก่อสร้างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะมีวัสดุต่างๆ มากมายหลายชนิด ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในก่อสร้าง มีทั้งราคาแพง ราคาถูก คุณภาพดีและคุณภาพไม่ดี ดังนั้นเพื่อความถูกต้องในการเลือกใช้งานวัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจสอบจะต้องทำการตรวจสอบวัสดุนั้นๆ ก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งการตรวจสอบก็สามารถทำได้ดังนี้

  • ตรวจดูว่าวัสดุที่จะใช้เป็นวัสดุอะไร มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ขนาด รุ่น สี แบบ และตราอะไร
  • ตรวจดูว่าวัสดุเหล่านั้นต้องมีการทดสอบคุณสมบัติก่อนนำมาใช้งานหรือไม่
  • ตรวจดูว่าวัสดุเหล่านั้นต้องมีการรับรองคุณสมบัติของวัสดุจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือไม่

การตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการทำงาน
ในงานก่อสร้างทุกประเภทจะมีขั้นตอนการทำงานมากมายหลายขั้นตอน ที่ต้องนำวัสดุหลายๆชนิดมาประกอบกันตามขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นตรวจสอบหรือผู้ควบคุมงานควรจะศึกษาถึงขั้นตอนการประกอบหรือติดตั้งให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างหรือคำแนะนำของผู้ผลิต หากมีข้อสงสัยจะต้องปรึกษาผู้ออกแบบหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ผลิตแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอให้ผู้ออกแบบเป็นคนตัดสินใจ

การตรวจสอบปริมาณงาน
สิ่งสำคัญในงานก่อสร้างอีกประการหนึ่งก็คือการรายงานความก้าวหน้าของงาน ซึ่งควรมีการตรวจสอบความก้าวหน้างานในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน กระทั่งแต่ละไตรมาส ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจสอบควรจะมีการบันทึกปริมาณงานที่ทำได้ไว้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน และใช้เป็นสถิติในการคาดการณ์เวลาที่งานนั้นจะแล้วเสร็จ (เอาไว้ตรวจสอบกับแผนงานที่วางไว้) หรือหากจะต้องมีการขอขยายเวลาในการทำงาน ก็จะได้นำข้อมูลที่เก็บไว้มาคำนวณเวลาที่ขอขยายได้ และยังสามารถใช้ในการประเมินการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานได้อีกด้วย

การบันทึกสภาวะแวดล้อมในการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นฝนตก แดดออก รถติด น้ำท่วม เมาค้าง (เอ๊ะ…อันนี้ไม่เกี่ยว) ล้วนแต่เป็นสาเหตุให้งานไม่ราบรื่น เกิดความล่าช้าในการทำงาน เบิกงวดไม่ได้ เจ้านายด่า ลาออก!!! ดังนั้นก่อนที่เจ้านายจะด่าจนต้องลาออก จะดีไหมถ้าเรามีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้านายดู เพื่อใช้ประกอบการอธิบายถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น ทีนี้เจ้านายก็ไม่ต้องด่า เราก็ไม่ต้องลาออก และเจ้านายก็ยังสามารถนำข้อมูลไปชี้แจงเจ้าของงานเพื่อขอเบิกงวดเพื่อเอาเงินเดือนมาให้เราได้อีกด้วย วินๆกันทั้งคู่ ดังนั้นในทุกๆวันของการทำงานเราก็ควรจะต้องบันทึกสภาวะแวดล้อมในการทำงานทุกครั้งให้เป็นกิจวัตรประจําวัน

การตรวจสอบและการควบคุมคนงาน
ผู้ควบคุมงานควรจะต้องรู้จักสังเกตุคนงานที่ตนเองดูแล ใครทำงานดี ใครอู้งาน ก่ออิฐแผงเดียวล่อไปเป็นวัน พอให้เหมากลับก่อได้วันละสามแผง ฮ่าๆ เชื่อว่าหลายๆคนคงจะพอเจอเหตุการณ์เหล่านี้กันมาบ้างแล้ว ซึ่งแนวทางในการสอดส่องดูแลมีดังนี้

  • ดูทักษะฝีมือของช่างว่าเหมาะสมกับงานที่ทำหรือไม่ ถ้าขยัน ทำงานดี ก็ควรจะหาโอกาสเพิ่มค่าตอบแทนบ้างตามสมควร
  • สังเกตุพฤติกรรมในการทำงานว่ามีความเข้าใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่
  • สังเกตุพฤติกรรมความเป็นอยู่ เช่น ตั้งตนเป็นหัวโจก อันธพาล มีการดื่มสุราหรือเล่นการพนันในไซต์งานหรือไม่
  • ความเอาใจใส่สำหรับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น หมวกนิรภัยมีไว้ให้ใส่ศีรษะ แต่กลับเอามาแขวนที่เอว
  • ในกรณีที่เป็นแรงงานต่างด้าวก็ควรจะต้องมีผู้ควบคุม (หัวหน้าคนงาน) ที่สามารถสื่อสารกับคนงานได้เข้าใจแจ่มชัด และเป็นที่เคารพยำเกรงของแรงงานเหล่านั้น
  • สังเกตุว่ามีการใช้ยาเสพติดหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการประทุษร้ายหรือไม่

ซึ่งหากผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวตสอบพบเห็นพฤติกรรมผิดปกติหรือสิ่งผิดกฎหมาย ก็ควรจะแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีเพื่อประสานให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Subject : การตรวจสอบและการควบคุมงานก่อสร้าง (Inspection & Construction Supervision)

Tags : ,

Comments are closed on this post.