RSS

การวัดพื้นที่ หน่วยการวัดพื้นที่ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และมาตราของไทยเมื่อพูดถึงการแปลงหน่วยที่ใช้ในการวัดพื้นที่ เช่น ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่ดินที่ใช้ในการขุดเพื่อเป็นแหล่งวัสดุในงานก่อสร้าง ฯลฯ หน่วยการวัดพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน เพราะบางคนอาจจะรู้จักหน่วยที่ใช้ในการรังวัดพื้นที่แค่หน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น เช่น หน่วยตารางเมตร หรือตารางวา แต่ไม่รู้จัก หน่วยไร่ หรืองาน เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทราบถึงความสัมพันธ์ของหน่วยที่ใช้ในการรังวัดพื้นที่ ซึ่งมีอยู่ไม่มานักที่เราควรจะทำความรู้จัก ประกอบด้วยหน่วยสำคัญๆดังต่อไปนี้


– หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริก
– หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษ
– หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทย
– หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก
– หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริก
1 ตารางเซนติเมตร เท่ากับ 100 ตารางมิลลิเมตร
1 ตารางเมตร เท่ากับ 10,000 ตารางเซนติเมตร
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 1,000,000 ตารางเมตร
หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษ
1 ตารางฟุต เท่ากับ 144 ตารางหลา
1 ตารางหลา เท่ากับ 9 ตารางฟุต
1 เอเคอร์ เท่ากับ 4,840 ตารางหลา
1 ตารางไมล์ เท่ากับ 640 เอเคอร์
หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทย
100 ตารางวา เท่ากับ 1 งาน
4 งาน เท่ากับ 1 ไร่
400 ตารางวา เท่ากับ 1 ไร่
หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก
1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร
1 งาน เท่ากับ 400 ตารางเมตร
1 ไร่ เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
1,000,000 ตารางเมตร เท่ากับ 625 ไร่
หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)
1 ตารางนิ้ว เท่ากับ 6.4516 ตารางเซนติเมตร
1 ตารางฟุต เท่ากับ 0.0929 ตารางเมตร
1 ตารางหลา เท่ากับ 0.8361 ตารางเมตร
1 เอเคอร์ เท่ากับ 4046.856 ตารางเมตร
1 ตารางไมล์ เท่ากับ 2.5899 ตารางกิโลเมตร

Subject : การวัดพื้นที่ หน่วยการวัดพื้นที่ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และมาตราของไทย

Tags : ,

Comments are closed on this post.