RSS

น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load : DL)น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load : DL) หมายถึงน้ำหนักบรรทุกที่กระทำอยู่กับที่ คงที่ตายตัว ไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงขนาดของน้ำหนัก ถ้าจะให้เห็นลักษณะที่ชัดเจนก็คือชิ้นส่วนของโครงสร้างของอาคารนั่นเอง ซึ่งได้แก่ เสา คาน พื้น หลังคา ผนัง บันได กระเบื้องปูพื้น พื้นสำเร็จรูป และคอนกรีตทับหน้าของพื้นสำเร็จรูป เป็นต้น แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าชิ้นส่วนของอาคารเหล่านั้นมันมีน้ำหนักเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องกังวล เพราะน้ำหนักต่างๆเหล่านั้นเขาได้มีการทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เราทราบขนาดหรือพื้นที่ของชิ้นส่วนนั้นๆ ก็จะสามารถทราบน้ำหนักคงที่โดยคร่าวๆได้แล้ว ซึ่งน้ำหนักคงที่ของวัสดุต่างๆ มีข้อมูลน้ำหนักต่อหน่วยโดยประมาณ ดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้


น้ำหนักบรรทุกคงที่ของวัสดุ หน่วยน้ำหนักโดยประมาณ
1. คอนกรีตเสริมเหล็ก 2300- 2400 กก./ลบ.ม.
2. เหล็ก 7700 – 7900 กก./ลบ.ม.
3. ไม้ 460 – 490 กก./ลบ.ม.
4. กระจก 2900 – 3000 กก./ลบ.ม.
5. น้ำ 1000 กก./ลบ.ม.
6. ผนังอิฐบล็อกรวมฉาบหนา 10 ซม. 120 – 150 กก./ตร.ม.
7. ผนังอิฐมอญรวมฉาบหนา 10 ซม. 180 – 200 กก./ตร.ม.
8. ผนังอิฐบล็อกมวลเบารวมฉาบหนา 10 ซม. 90 – 100 กก./ตร.ม.
9. ผนังเบา เช่น ไม้อัด, ยิปซั่ม รวมโครงคร่าว 20 – 40 กก./ตร.ม.
10. หลังคากระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก รวมแป 12 – 15 กก./ตร.ม.
11. หลังคากระเบื้องโมเนีย, ดินเผาเคลือบ รวมระแนง 50 – 70 กก./ตร.ม.
12. โครงสร้างหลังคา 20 – 50 กก./ตร.ม.
13. ฝ้าเพดาน รวมโครงคร่าว 15 – 20 กก./ตร.ม.
14. พื้นไม้รวมตง 30 – 50 กก./ตร.ม.
15. พื้นสำเร็จรูปรวมคอนกรีตทับหน้า รวมหนา 10 ซม. 240 – 260 กก./ตร.ม.
16. กระเบื้องปูพื้นรวมปูนทราย หนา 5 ซม. 120 – 150 กก./ตร.ม.

Subject : น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load : DL)

Tags :

Comments are closed on this post.