RSS

วิธีการเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation Methods)Soil Investigationการเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation) ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถทำการเจาะสำรวจดินได้โดยเครื่องเจาะแบบ Rotary Drilling Rig หรือ Motorized Drilling Rig โดยทำการเจาะแบบฉีดล้าง  (Wash  Boring) ใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเจาะด้วยหัวกระทุ้ง (Chopping Bit) ต่อจากก้านเจาะ ปลายบนต่อกับหัวหมุนน้ำ ซึ่งจะต่อไปยังเครื่องสูบน้ำขณะทำการกระทุ้งดินด้วยเครื่องกว้าน จะทำการสูบน้ำฉีดหัวเจาะผ่านรูก้านเจาะตลอดเวลา น้ำที่ฉีดจะไหลวนขึ้นมาพร้อมกับเศษดิน ซึ่งจะมาตกในบ่อน้ำวน จนได้ความลึกที่ต้องการเก็บตัวอย่าง

การเจาะสำรวจดินตลอดความลึกของหลุมเจาะ  ในชั้นดินอ่อน หลุมเจาะจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  4  นิ้วและลดลงเหลือ  3  นิ้ว  ในชั้นดินแข็ง  ในระหว่างเจาะจะทำการฝัง  Casing  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  4  นิ้วลงไปจนถึงชั้นดินแข็ง  เพื่อป้องกันการพังทลายของหลุม  และใช้สารละลาย Bentonite Slurry ช่วยกันดินพังในชั้นทราย ทำการเจาะจนถึงชั้นดินแข็งที่มีค่า SPT-N มากกว่า 50 การเก็บตัวอย่างและทดสอบจะดำเนินการดังนี้
(1) การเก็บตัวอย่างดินคงสภาพ  (Undisturbed Sample)  ตามมาตรฐาน ASTM D-1587 จะดำเนินการเก็บตัวอย่างดินทุกระยะ 1.50 เมตร ในชั้นดินที่มีลักษณะ เป็นดินเหนียวอ่อนถึงแข็งปานกลาง  โดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่างชนิดกระบอกบาง (Thin Wall Tube) ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 50 เซนติเมตร ในการเก็บตัวอย่างจะทำการกดกระบอกบางลงไปในชั้นดิน ตัวอย่างดินจะติดอยู่ภายในกระบอกบาง และถูกดึงขึ้นมาพร้อมกับกระบอกบาง  ตัวอย่างดินที่ถูกเก็บขึ้นมาจากหลุมเจาะจะถูกบันทึกชนิดดิน และสีด้วยสายตา (Visual Classification)  แล้วใช้พาราฟินปิดที่ปลายกระบอกทั้งสองด้านไว้กันการระเหยของน้ำ  หมายเลขตัวอย่าง ความลึก วันที่เก็บตัวอย่าง ชื่อหลุมเจาะ ชื่อโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกบันทึกลงบนกระดาษติดกระบอกบางทุกกระบอกก่อนส่งเข้าห้องทดสอบต่อไป
(2) การเก็บตัวอย่างดินเปลี่ยนสภาพ (Disturbed  Sample) การเก็บตัวอย่างดินเปลี่ยนสภาพ  จะทำพร้อมกับการทดสอบ Standard  Penetration Test  (SPT) ตามมาตรฐาน ASTM D-1586 โดยจะทำการทดสอบทุกระยะ 1.00 – 1.50 เมตร  การทดสอบจะกระทำการโดยใช้ลูกตุ้มที่มีน้ำหนัก 140 ปอนด์ ยกสูง 30 นิ้ว ปล่อยกระแทกกระบอกผ่า (Split  Spoon  Sample) ขนาดเส้าผ่าศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว ให้กระบอกผ่าจมลงไปในดินจนครบ  18  นิ้ว  บันทึกจำนวนครั้งของการกระแทกลูกตุ้มที่กระบอกผ่าจมลงไปในดินทุก ๆ 6 นิ้ว 3  ช่วง  ผลรวมจำนวนครั้งของการกระแทกสองช่วงสุดท้ายจะเป็นค่า SPT N-Value มีหน่วยเป็นครั้งต่อฟุต
ตัวอย่างดินที่ได้จะถูกนำไปจำแนกชนิดและชั้นดินด้วยสายตาตามมาตรฐานของ Unified Soil Classification เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น แล้วเก็บใส่ภาชนะป้องกันความชื้นสูญหาย  ทำการบันทึกชื่อโครงการ  ชื่อหลุม ความลึก หมายเลขตัวอย่างและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในสลากปิดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาคุณสมบัติขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรมและใช้ในการจำแนกชั้นดินในขั้นรายละเอียดต่อไป
(3) การวัดระดับน้ำใต้ดิน  ระดับน้ำใต้ดินในหลุมเจาะได้วัดหลังจากเจาะเสร็จแล้วประมาณ  24  ชั่วโมง และก่อนเริ่มลงมือเจาะในแต่ละวันสำหรับหลุมที่เจาะค้างอยู่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท เอ็กเพิร์ท ซอยล์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Subject : วิธีการเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation Methods)

Tags : , , ,

Comments are closed on this post.