RSS

วิศวกรรมโยธา (CIVIL ENGINEERING)Posted 17 March 2010 | Civil Engineering,General
Tags : , ,    

วิศวกรรมโยธา (civil engineering) เป็นศาสตร์ของสาขาหนึ่งในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมการก่อสร้างตึก ตึกระฟ้า อาคาร สะพาน ถนน และระบบขนส่งอื่น ๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น เขื่อน คลอง ตลอดจนการทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ และการบริหารจัดการการก่อสร้าง งานในทางด้านวิศวกรรมจะเน้นทางด้านการใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสาขานี้เรียกว่า “วิศวกรโยธา” หรือเรียกกันว่า “นายช่าง”

นิยามของคำว่า วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา เป็นการศึกษาและประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น กลศาสตร์และคุณสมบัติของวัสดุ เพื่อนำมาประกอบเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยสิ่งก่อสร้างนั้นต้องต้านทานแรงภายนอกและสิ่งแวดล้อมอื่นๆได้อย่างปลอดภัยและประหยัด

คำว่า Civil Engineer ( วิศวกรรมโยธา ในภาษาไทย ) ( Civil แปลว่า พลเรือน) จึงได้ถูกบัญญัติใช้เพื่อการแยกแยะระหว่างวิศวกรโยธาผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง ที่ไม่เกี่ยวกับการทหารกับวิศวกรโยธาที่ทำงานในสายงานวิศวกรรมการทหาร (ความหมายของคำว่าวิศวกรรมศาสตร์ หรือ engineering ที่ถูกใช้ในยุคนั้น ส่วนใหญ่ไม่ตรงกับความหมายที่ถูกใช้ในปัจจุบัน ยกเว้นแต่เพียงบางส่วนที่ยังคงความหมายเดิมมาจนปัจจุบัน เช่น หน่วยทหารช่าง)

ในปัจจุบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธานั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนี่องจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าสามารถเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดซึ่งมีผลโดยตรงกับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาเช่นกัน ดังนั้นสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบันจึงได้มีการปรับปรุงแผนการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความทันสมัยเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือที่เรียกกันว่า “วิศวกรโยธา” ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น

Subject : วิศวกรรมโยธา (CIVIL ENGINEERING)

Tags : , ,

Comments are closed on this post.