RSS

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕Posted 29 December 2011 | Other
Tags : ,    

Happy New Year 2012

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๕ ทีมงาน “ซีวิลคลับ” ขออำนวยอวยชัย ขออำนาจแห่งคุณความดีและอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านสมาชิกซีวิลคลับและครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ ทั้งหน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัว สมดั่งความพยายามและความตั้งใจ ขอให้มีความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ

ด้วยความปรารถนาดีจาก ทีมงาน “ซีวิลคลับ”

Subject : สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕

Tags : ,

Comments are closed on this post.