RSS

โครงถักและโครงข้อแข็ง (Truss and Frame Structural)โครงถัก (Truss)โครงสร้างแบบระนาบโครงถัก (Plane Truss) เป็นโครงสร้างที่พบเห็นได้ทั่วไปในโครงสร้างที่มีช่วงพาดยาว เช่น สะพาน หลังคาโรงงาน เป็นต้น โครงสร้างประเภทนี้ จะประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยจุดยึดหมุนได้ (Hinges) ให้มีลักษณะเป็นรูปร่างแบบโครงสามเหลี่ยม (Triangulated Patterns) ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะรับเพียงแรงตามแนวแกนและแรงจะมีขนาดคงที่ตลอดความยาวของชิ้นส่วนนั้น ๆ จุดรองรับของโครงสร้างจะเป็นแบบหมุนได้ (Hinges) หรือไม่ก็แบบเลื่อนได้ (Roller) แม้ว่าในการก่อสร้างจริง จุดเชื่อมต่อของชิ้นส่วนมักจะทำให้ยึดแน่นโดยวิธีการเชื่อม อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์จะคิดให้มีลักษณะเป็นจุดต่อหมุนได้ โดยความคลาดเคลื่อนที่เกิดนั้นมีเพียงเล็กน้อยจนสามารถละเลยได้ สำหรับโครงถัก 3 มิติ (Space Truss) เมื่อมีแรงกระทำ ชิ้นส่วนอาจเคลื่อนออกในทุก ๆ ทิศทาง
โครงเฟรม (Frame)
โครงข้อแข็งระนาบ (Plane Frame) ประกอบจากชิ้นส่วนประเภทคานและเสา และยึดให้แน่นที่ จุดเชื่อมต่อ แรงภายในที่เกิดขึ้นบนหน้าตัดใดๆของชิ้นส่วน คือ โมเมนต์ดัด แรงเฉือน และแรงตามแนวแกน สำหรับโครงข้อแข็ง 3 มิติ (Space Frame) ชิ้นส่วนจะวางเอียงตัวในทิศทางใดๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://civil.eng.cmu.ac.th

Subject : โครงถักและโครงข้อแข็ง (Truss and Frame Structural)

Tags : , , ,

Comments are closed on this post.