RSS

โครงสร้าง

โครงถักและโครงข้อแข็ง (Truss and Frame Structural)

โครงสร้างแบบระนาบโครงถัก (Plane Truss) เป็นโครงสร้างที่พบเห็นได้ทั่วไปในโครงสร้างที่มีช่วงพาดยาว เช่น สะพาน หลังคาโรงงาน เป็นต้น โครงสร้างประเภทนี้ จะประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยจุดยึดหมุนได้ (Hinges) Continue »

ปัญหาในการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบัติ

“การวิบัติ” ในที่นี้หมายถึง การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งมากจนไม่สามารถจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างปลอดภัย ในการออกแบบอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญๆ หลายประการ เช่น ความแข็งแรงของโครงสร้าง ความปลอดภัยในการใช้งาน Continue »