RSS

concrete

การออกแบบคาน คสล. (คานต่อเนื่อง : Continuous Concrete Beam Design)

การออกแบบคาน คสล. (คานต่อเนื่อง : Continuous Concrete Beam Design) โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้าง มาทำการออกแบบโดยใช้วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design) ซึ่งคานตัวนี้เป็นคานต่อเนื่อง 2 ช่วง ความยาวช่วงละ 4 เมตร Continue »

การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design of Concrete Footing)

การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design of Concrete Footing) เมื่อพูดถึงฐานรากของโครงสร้าง เราก็จะนึกถึงชิ้นส่วนของสิ่งก่อสร้างชิ้นหนึ่ง ที่วางอยู่ในพื้นดิน บางอันก็วางบนดินโดยตรง บางอันก็วางอยู่บนวัตถุแท่งสี่เหลี่ยมบ้าง กลมบ้าง หรือรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆ บ้าง Continue »

การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design of Reinforced Concrete Slab)

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Slab) เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักบรรทุกต่างๆ ก่อนที่จะส่งถ่ายน้ำหนักบรรทุกเหล่านั้นไปยังคานและเสาต่อไป ซึ่งโครงสร้างของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละประเภทนั้นจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัว Continue »

การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Column)

เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Column) เป็นองค์อาคารที่ทำหน้าที่หลักในการรับแรงอัดในแนวดิ่ง ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของโครงสร้างด้านบนไม่ว่าจะเป็นคานหรือพื้น เพื่อส่งถ่ายน้ำหนักเหล่านั้นไปสู่ฐานรากต่อไป แต่ในบางกรณีเสาก็อาจจะทำหน้าที่ในการรับแรงดัด เช่น เสาที่มีหูช้างรองรับ หรือเสาที่มีแรงดันด้านข้าง เป็นต้น Continue »

เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Columns)

น้ำหนักต่างๆ ในอาคารจะถ่ายมาลงเสาโดยเสาจะเป็นองค์อาคารที่รับน้ำหนักในแนวดิ่ง และในบางครั้งต้องรับโมเมนต์ดัดด้วย เสาจะมีรูปแบบ และข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบของเสา ในการพิจารณาออกแบบเสาจะต้องพิจารณาถึงการรับแรงของเสา และลักษณะปลายยึดของหัวเสา Continue »
By admin | 28 April 2010 | Civil Engineering,General | , , |    

คุณสมบัติของคอนกรีต (Concrete Properties)

คุณสมบัติของคอนกรีต (Concrete Properties) การพิจารณาถึงคุณสมบัติของคอนกรีตที่สำคัญๆ จะแยกพิจารณาคุณสมบัติของคอนกรีตใน 2 ลักษณะคือ คอนกรีตในสภาพที่ยังเหลว และ คอนกรีตในสภาพที่แข็งตัวแล้ว Continue »
By admin | 27 April 2010 | Civil Engineering,General | , |    

ชนิดของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Types of Concrete Slabs)

ชนิดของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Types of Concrete Slabs) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถพิจารณาแบ่งตามลักษณะของการเสริมเหล็ก และลักษณะของพื้นได้ดังต่อไปนี้ 1. พื้นวางบนดิน (Slab On Ground) พื้นประเภทนี้เป็นพื้นที่มีการส่งถ่ายแรงลงบนพื้นดินโดยตรง Continue »

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete)

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการด้านคุณภาพ Continue »

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork)

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork) โดยทั่วไปการดำเนินงานสำหรับงานแบบหล่อจะปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ACI 347 “Recommended Practice for Concrete Formwork” จัดทำแบบสำหรับหล่อคอนกรีตให้มีขนาด รูปร่าง แนว และระดับตามที่กำหนด Continue »
Page 1 of 212»