CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 08, 2009, 08:20:53 PMหัวข้อ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 08, 2009, 08:20:53 PM
วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา

ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป

สายงานนี้ครอบคลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษาในด้านวิศวกรรมโยธา ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้บริการวิชาการ สอนหรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ช่วยควบคุมการก่อสร้างในงานด้านวิศวกรรมโยธา ให้บริการทางวิชาการ ช่วยสอน หรือฝึกอบรมในสาขาวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์  ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสำรวจ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือ
๒.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์  ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสำรวจ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือ
๓.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์  ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสำรวจ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ


ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ผู้ชำนาญการ)
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานและประสบการณ์สูง   โดยต้องคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให้เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญงานและประสบการณ์สูงทางด้านวิศวกรรมโยธา  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมโยธาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทำความเห็น สรุปรายงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะการดำเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสำรวจ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และต้องดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  หรือ
๒.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสำรวจ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และต้องดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  หรือ
๓.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสำรวจ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และต้องดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔.  ผ่านการประเมินผลงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูง
๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูง


ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ผู้เชี่ยวชาญ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับโดยต้องคิดริเริ่ม ยกเลิกหรือกำหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนำมาใช้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ตลอดจนเสนอแนะ และประเมินผลแผนงาน โครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากทางด้านวิศวกรรมโยธา  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ริเริ่มการดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านวิศวกรรมโยธา และแนวทางแก้ไขปัญหา ติดตามความ ก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาและในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาทั้งในและต่างประเทศ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.  ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาระดับผู้ชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒.  ผ่านการประเมินผลงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านงานวิศวกรรมโยธาแก่หน่วยงานที่สังกัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูงมาก
๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูงมาก
๙.  มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง  โดยมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับและมีความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำงานด้านวิศวกรรมโยธาแก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษในงานวิศวกรรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความ สามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ  และมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิศวกรรรมโยธา โดยต้องกำกับ ดูแลงานที่เป็นหน้าที่หลักหรืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงาน ต้องพัฒนาทบทวนและกำหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความต้องการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ติดตามประเมินผล ประสานงาน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษทางด้านวิศวกรรรมโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ริเริ่มและวางแผนดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานวิศวกรรรมโยธา  กำกับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรรมโยธาเป็นอย่างมาก  ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านวิศวกรรรมโยธาและในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สำคัญทางด้านวิศวกรรรมโยธา  เสนอแนะรูปแบบ และเทคนิคเกี่ยวกับงานวิศวกรรรมโยธาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ให้การบริการ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรรมโยธาในระดับชาติหรือนานาชาติ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด เป็นผู้แทนของกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม  หรือเจรจาปัญหาต่างๆ  เกี่ยวกับงานวิศวกรรรมโยธาทั้งใน และต่างประเทศ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.  ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาระดับผู้เชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒.  ผ่านการประเมินผลงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ
๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูงมากเป็นพิเศษ
๙.  มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณ์สูงมากในงานด้านวิศวกรรมโยธา  โดยมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ  ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในงานด้านวิศวกรรมโยธาของหน่วยงานที่สังกัดและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก :: www.dt.mahidol.ac.th


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: KiLLue38 ที่ พฤศจิกายน 28, 2009, 01:25:50 PM
สาระเค้าดีจิงๆนะ ::24::


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: devil_eng ที่ พฤศจิกายน 30, 2009, 11:56:57 AM
สมัครมาปุ๊บได้ความรู็เลยครับ 555+ ::22::


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: doodee23 ที่ ธันวาคม 03, 2009, 07:33:34 PM
เยี่ยมค่ะ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: chattapong ที่ ธันวาคม 08, 2009, 10:10:05 PM
เยี่ยมมากๆเลยครับ สาระดีมากมาย


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: mormor1973 ที่ ธันวาคม 17, 2009, 12:57:23 PM
พึ่งทราบว่าวิศวกรต้องเป็นแบบนี้


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: lingoff ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2010, 08:05:23 PM
 ::4::สาระดีเยอะแยะเลยเวบนี้


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: sai_widwa ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2010, 05:06:38 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: rundeede ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2010, 05:29:11 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Aew ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2010, 08:49:33 PM
ความรู้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ย  ขอบคุณครับ ^^ ::10::


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: wittaya_u ที่ มีนาคม 06, 2010, 12:13:35 AM
ขอบใจนะ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: pingpoong ที่ เมษายน 02, 2010, 12:17:50 PM
คงใช้เวลานานน่าดูเลยน้ะครับกว่าจะได้เป็นเเต่ละตำเเหน่ง
ปล. ตำเเหน่งต่างๆต้องสักกัด เฉพาะข้าราชการรึป่าวคับ หรือว่ามีหน่วยงานของเอกชนด้วย


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ เมษายน 02, 2010, 01:42:34 PM
เป็นของหน่วยงานราชการครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: FrankCT ที่ เมษายน 02, 2010, 07:42:24 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: waterred ที่ พฤษภาคม 17, 2010, 05:27:36 PM
ขอบคุณคับ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: joji ที่ สิงหาคม 22, 2010, 11:14:54 PM
เพิ่งจะรู้นะเนี่ย ::25::


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: sittiporn00 ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2011, 12:08:49 PM
 ::8::  ดีมากเลยคับ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Virut ที่ ตุลาคม 11, 2011, 03:05:31 PM
ขอบคุณที่แบ่งปัน สิ่งดีๆจงมีแด่ผู้ให้ครับ ::3:: ::3:: ::3::


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: jasung ที่ มีนาคม 07, 2014, 05:06:12 PM
เป็นความรู้ดีครับ