CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 22, 2009, 11:08:41 AMหัวข้อ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 22, 2009, 11:08:41 AM
หลักเกณฑ์การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
          ก. หมวดวิชาที่ใช้ในการทดสอบ    
                    
          1. หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย    
               1.1 วิชา Engineering Drawing
                        1.2 วิชา Engineering Mechanics-Statics
                        1.3 วิชา Engineering Materials
                        1.4 วิชา Computer Programming
   
          ผู้เข้าสอบต้องสอบทั้ง 4 วิชา วิชาละ 25 ข้อ รวม 100 ข้อ (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน)    
                    
          2. หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ประกอบด้วยวิชาจาก 7 สาขาวิศวกรรมควบคุม ดังนี้    
               2.1 สาขาวิศวกรรมโยธา แบ่งเป็น 8 กลุ่มวิชา มีจำนวนวิชารวม 15 วิชา ได้แก่    
               1. Structures
                           1.1. Theory of Structures
                           1.2. Structural Analysis

                       2. Structural Design
                          2.1. Reinforced Concrete Design
                          2.2. Timber and Steel Design

                      3. Soil Mechanics
                         3.1. Soil Mechanics

                     4. Highway Engineering
                        4.1. Highway Engineering

                     5. Hydraulic Engineering
                        5.1. Hydraulic Engineering

                    6. Water Supply Engineering
                       6.1.Water Supply and Sanitary Engineering
                       6.2.Water Supply Engineering and Design

                   7. Survey Engineering
                      7.1.Surveying
                      7.2.Route Surveying
                      7.3.Photogrammetry

                  8. Construction
                     8.1.Construction Management
                     8.2.Environmental Systems and Management

ผู้เข้าสอบต้องสอบ 4 กลุ่มวิชา จาก 8 กลุ่มวิชา โดยบังคับสอบในกลุ่มวิชาที่ 1 ถึง 3 และสามารถเลือกสอบได้เพียง 1 กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาที่ 4 ถึง 8 สอบกลุ่มวิชาละ 25 ข้อ รวม 100 ข้อ (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน)


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 22, 2009, 11:12:39 AM
ข. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ     
          1.    ผู้มีสิทธิสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2549    
          2.    อัตราค่าสมัครสอบ ครั้งละ 1,500 บาท โดยการสอบหนึ่งครั้ง หมายความว่า สอบทั้ง 2 หมวดวิชา หรือสอบเฉพาะหมวดวิชาใด หมวดวิชาหนึ่ง    
          3.    สภาวิศวกรสงวนสิทธิ์ในการขอเลื่อนสอบและการคืนค่าสมัครสอบในทุกกรณี    
          4.    ผู้เข้าสอบจะทราบรอบการสอบได้ ภายหลังจากการสมัคร 1 สัปดาห์    
          5.    ในแต่ละหมวดวิชา มีจำนวนข้อสอบวิชาละ 25 ข้อ จำนวน 4 วิชา รวมทั้งหมด 100 ข้อ ประกอบด้วย
                        5.1 การสอบหมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมใช้เวลา 3 ชั่วโมง จัดสอบในช่วงเช้า (9.00-12.00 น.)
                        5.2 การสอบหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมใช้เวลา 3 ชั่วโมง จัดสอบในช่วงบ่าย (13.30-16.30 น.)
คะแนนแต่ละข้อเท่ากับ 1 คะแนน ข้อที่ไม่ตอบหรือตอบผิดได้คะแนนเท่ากับศูนย์ โดยผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน    
          6.    ห้ามผู้เข้าสอบนำตำราหรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ เข้าห้องสอบ โดยสภาวิศวกรจะเตรียมตารางมาตรฐานไว้ในห้องสอบ และให้ใช้เครื่องคำนวณธรรมดาที่มีฟังก์ชันเสริมทางเรขาคณิตเท่านั้น  สำหรับเครื่องคำนวณที่สามารถบรรจุโปรแกรมตัวอักษร ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
   
          7.    ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรือบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ เพื่อลงทะเบียนเข้าสอบและรับรหัสผ่าน
   
          8.    ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพ (โดยห้ามสวมใส่ชุดสีไม่สุภาพ เสื้อไม่มีปก  กางเกงขาสั้น  และรองเท้าแตะ เป็นต้น) หากฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และต้องปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเมื่อเข้าห้องสอบ
   
          9.    ห้ามผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 30 นาที และห้ามออกจากห้องสอบก่อน 60 นาที
   
          10.    หากผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบให้ปรับตกทุกวิชา และห้ามสมัครสอบในครั้งต่อไปอีกจำนวน 6 เดือน  ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการผู้คุมสอบ
   
          1.1.    ระบบจะแสดงผลการทดสอบทันทีหลังจากการสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยผลการสอบจะแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ สำหรับผลการพิจารณาผ่านหรือไม่ผ่านนั้น สภาวิศวกรจะแจ้งอย่างเป็นทางการ ภายหลังจากการอนุมัติผลสอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกร
   
          1.2.    สภาวิศวกรจะประกาศผลการสอบภายหลังจากวันประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยปิดประกาศ ณ สำนักงานสภาวิศวกร และระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร
   
          13.    สภาวิศวกรจะเก็บผลการสอบของผู้ที่สอบผ่านแล้วในแต่ละหมวดวิชาไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสภาวิศวกร หากภายใน 2 ปี ผู้เข้าสอบ    ไม่สามารถสอบผ่านทั้ง 2 หมวดวิชา สภาวิศวกรจะยกเลิกผลที่สอบผ่านแล้วทั้งหมด


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: headgard ที่ กันยายน 01, 2009, 03:17:52 PM
thank!!!!! ::17::


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: pingppm ที่ กันยายน 12, 2009, 08:47:10 PM
พึ่งจะไปสอบมากครับ แล้วต้องไปอบกรมความพร้อมต่อแล้วก็ทดสอบความพร้อม ถึงจะครบกระบวนการ


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: addkham ที่ กันยายน 19, 2009, 09:23:50 AM
 ::3::หนทางช่างยาวไกล


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: MaiCivil ที่ ตุลาคม 01, 2009, 11:48:16 AM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: theerex ที่ ตุลาคม 06, 2009, 04:03:25 PM
เพิ่งไปสอบมาเหมือนกันครับ  ไม่ผ่านได้58 กับ56  จบมา5ปีทิ้งไว้นานหนังสือไม่อ่าน ก็เลยตก ::6::หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 06, 2009, 04:23:38 PM
เพิ่งไปสอบมาเหมือนกันครับ  ไม่ผ่านได้58 กับ56  จบมา5ปีทิ้งไว้นานหนังสือไม่อ่าน ก็เลยตก ::6::


สู้ต่อไปครับ  ::4:: วิศวกรโยธาซะอย่าง ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้ว  ::6::  ยกเว้น "การโต้เถียงศรีภรรยา"  ::5::


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: biomz ที่ ตุลาคม 11, 2009, 03:09:37 AM
ท่าทางจะยากหน้าดู สู้ครับ   ขอบคุนสำหรับบทความครับ


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: kencivil ที่ ตุลาคม 15, 2009, 02:10:34 PM
พี่ๆๆพอมีเเนวข้อสอบไหมคับ..


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 15, 2009, 02:30:52 PM
พี่ๆๆพอมีเเนวข้อสอบไหมคับ..

มันมีให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับ ที่เว็บของสภาวิศวกรครับ
ป.ล. เป็นหมื่นๆข้อเลยครับ  ::14::


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: kencivil ที่ ตุลาคม 15, 2009, 07:29:43 PM
..ขอบคุนคับพี่
USS Submarine


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: ting2557 ที่ พฤศจิกายน 19, 2009, 11:16:57 AM
ขอบคุณมากกก


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: pichitchai ที่ พฤศจิกายน 24, 2009, 01:07:34 PM
ผมโชคดีได้ ใบ กว. แล้ว


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: ll3enz ที่ พฤศจิกายน 25, 2009, 10:59:58 PM
ขอบคุณนะครับ


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: wiseschart ที่ ธันวาคม 02, 2009, 09:42:15 PM
อยากทราบว่าข้อสอบที่ให้สอบนั้น ได้สุ่มมาจากข้อสอบที่ทางเวปสภาวิศวกร โพสต์ไว้หรือเปล่า ::7::  ถ้าสุ่มมา ตัวเลขจากข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร ใครสอบผ่านแล้วหรือผู้รู้ ช่วยตอบที ขอบคุณมากมาย ::8::


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ธันวาคม 02, 2009, 09:47:56 PM
เท่าที่ทราบข้อมูลมา คำตอบคือใช่ครับ  ::13::
คำตอบไม่เปลี่ยนแปลงครับ ถ้าจำได้หมดก็ผ่านฉลุยครับ  ::14::


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Saard2499 ที่ มกราคม 14, 2010, 01:49:40 PM
จบที่ไหนก็ต้องสอบเหมือนกันใช่ไหม ถ้าจบสถานศึกษาที่สภาวิศวกรไม่รับรองหลักสูตรจะมีสิทธิสอบใบก.วไหม


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มกราคม 14, 2010, 03:31:04 PM
จบที่ไหนก็ต้องสอบเหมือนกันใช่ไหม ถ้าจบสถานศึกษาที่สภาวิศวกรไม่รับรองหลักสูตรจะมีสิทธิสอบใบก.วไหม
ถ้าสภาวิศวกรไม่รับรองหลักสูตรก็ไม่มีสิทธิครับ  ::14::


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: hohobuybuy ที่ มกราคม 19, 2010, 03:27:12 PM
ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูล


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Suriya ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2010, 03:52:15 PM
 ::14::ไมยากครับมีแนวข้อสอบอยู่แล้ว ลองไปโหลดมาอ่านดูครับ


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: คนบ้าลุ่มน้ำลำตะคอง ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2010, 09:09:56 AM
แล้วทำไมต้องสมัครสมาชิก วสท ด้วยอ่ะครับ  ดีนะที่หัวหน้าให้ยืมไปอิก 1500  ม่ายงั้นงานเข้าเลย

เบ็ดเสร้จจ่ายไป 3000 อ่ะครับ


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2010, 10:28:36 AM
แล้วทำไมต้องสมัครสมาชิก วสท ด้วยอ่ะครับ  ดีนะที่หัวหน้าให้ยืมไปอิก 1500  ม่ายงั้นงานเข้าเลย

เบ็ดเสร้จจ่ายไป 3000 อ่ะครับ
รายรับส่วนนี้ น่าจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Aew ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2010, 08:58:32 PM
เรียนท่านผู้รู้ 1.4 วิชา Computer Programming
 
นี้ต้องเรียน พวก JAVA , C++ , C# , อื่นๆ ด้วยหรือเปล่าครับ


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2010, 10:04:15 PM
เรียนท่านผู้รู้ 1.4 วิชา Computer Programming
 
นี้ต้องเรียน พวก JAVA , C++ , C# , อื่นๆ ด้วยหรือเปล่าครับ
ของผมเจอแต่ C++ ครับ  ::4::


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: aduldacha ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2010, 06:10:32 PM
สู้สู้


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: zenith_axe ที่ เมษายน 05, 2010, 06:11:39 PM
ขอบคุณมากกครับบ


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Pongpatch ที่ พฤษภาคม 25, 2010, 01:38:01 AM
อ่า ผมกำลังจะสอบ ใบ กว ในเดือน กค แล้วครับ พึ่งจบมา แต่จะเรียนต่อ ช่วงนี้ว่างเลยอ่านหนังสือสอบ ใบ กว ครับ ผมสับสนว่า ถ้าจะผ่านอย่างน้อย 60% นี่ หมายถึง โดยรวม เช่น หมวดพื้นฐานประกอบไปด้วย 4 วิชา รวมกัน 4 วิชา เกิน 60% ก็ผ่าน หรือว่าเจาะเป็นวิชาๆ ??? เหมือนกันครับ ในหมวดพื้นฐานเนี่ย มีทั้งหมด 4 หมด 7 วิชา ถ้ารวม 4 หมวด เกิด 60% ถือว่าผ่าน หรือว่า ดูเป็นหมวดย่อยๆ ไปน่ะครับ รบกวนด้วยครับ จะได้หายสงสัย ใกล้สอบแล้วๆๆๆPs. อยากรู้ว่าเรียนโทต่อ AIT หรือ จุฬา ที่ไหน มีภาษีดีกว่ากันครับ ? เพราะรู้มาว่า อาจาร์ย บางคนก็สอนทั้ง 2 ที่เลย แค่สงสัยน่ะครับ


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 25, 2010, 11:15:45 AM
อ่า ผมกำลังจะสอบ ใบ กว ในเดือน กค แล้วครับ พึ่งจบมา แต่จะเรียนต่อ ช่วงนี้ว่างเลยอ่านหนังสือสอบ ใบ กว ครับ ผมสับสนว่า ถ้าจะผ่านอย่างน้อย 60% นี่ หมายถึง โดยรวม เช่น หมวดพื้นฐานประกอบไปด้วย 4 วิชา รวมกัน 4 วิชา เกิน 60% ก็ผ่าน หรือว่าเจาะเป็นวิชาๆ ??? เหมือนกันครับ ในหมวดพื้นฐานเนี่ย มีทั้งหมด 4 หมด 7 วิชา ถ้ารวม 4 หมวด เกิด 60% ถือว่าผ่าน หรือว่า ดูเป็นหมวดย่อยๆ ไปน่ะครับ รบกวนด้วยครับ จะได้หายสงสัย ใกล้สอบแล้วๆๆๆPs. อยากรู้ว่าเรียนโทต่อ AIT หรือ จุฬา ที่ไหน มีภาษีดีกว่ากันครับ ? เพราะรู้มาว่า อาจาร์ย บางคนก็สอนทั้ง 2 ที่เลย แค่สงสัยน่ะครับ
60% ยกหมวดครับ  ::13::

ส่วนเรียนต่อที่ไหนนั้น ก็แล้วแต่ความชอบครับ แต่ไม่อยากให้คิดว่า "ที่นั่นภาษีดีกว่าที่นี่" เพราะผมมองว่าการศึกษาคือการขวนขวายหาความรู้มาใส่ตัวเพื่อการประกอบสัมมาอาชีวะ ไม่ได้มีไว้แข่งขันกัน
(ตูมาจากที่นี่ ตูต้องเจ๋งกว่าเอ็ง) <<< ผมไม่อยากให้คิดแบบนี้ครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: tcvcmu ที่ พฤษภาคม 25, 2010, 06:48:21 PM
ใช่คับอยากได้แนวข้อสอบพร้อมแนวคิดด้วยก็ดีคับ ::5::


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Pongpatch ที่ มิถุนายน 05, 2010, 11:19:46 PM
โทดนะครับ มีคำถาม เพิ่ม คือ สมมุติ นะครับ ผมสอบ วิชาเฉพาะน่ะคับ ประกอบไปด้วย 4 หมวด 7 วิชา ถ้าจะคิดผ่าน 60% เนี่ย เจาะเป็นหมวดย่อย หรือ หมวดหลักน่ะครับ  เพราะตอนนี้ผมกำลังอ่านไป 3 วิชา (ตั้งใจอ่าน) กะผ่านแค่ชุดนี้ก่อนน่ะครับ ถ้าเค้าคิดเป็นหมวด ย่อย เนี่ย ก็พอทำเนา แต่ถ้าเหมารวม ว่าหมวดวิชาเฉพาะ ต้อง 60% up เนี่ย แสดงว่า ที่อ่านมาก็ยังไม่พอจะผ่านอยู่ดีสิครับ รบกวนขอความกระจ่างด้วยครับ


Ps. รวมถึง หมวดวิชาพื้นฐานด้วยครับ ที่ผมสงสัย ในประเด็นเดียวกัน


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 06, 2010, 02:36:17 AM
ผมไปแอบถามรุ่นน้องมาครับ  ::2:: น้องเขาบอกผมว่า

"วิชาพื้นฐานรวมกันไม่น้อยกว่า 60%   และ   วิชาเฉพาะรวมกันก็ต้องไม่น้อยกว่า 60%"

ปล.ผมก็ไม่เคยอ่านหลักเกณฑ์นะครับ เพราะของผมเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ครับ


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: NumPuCE ที่ มิถุนายน 25, 2010, 01:43:02 AM
ขอบคณครับกระผม


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Doodee ที่ มีนาคม 27, 2011, 08:20:31 PM
ข้อสอบในเวปสภาวิศวกรมีครับ


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: BASHER ที่ มิถุนายน 21, 2011, 11:51:37 AM
 ::3::ผม คง อีกนานครับ เรียน ยังไม่จบเลย ::3::


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Chatmetha ที่ ตุลาคม 05, 2011, 04:40:56 PM
หนทางยังอีกยาวไกล แต่การเตรียมตัวไว้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: laaworkz ที่ มีนาคม 24, 2013, 04:55:35 AM
ขอบคุณมาครับ


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: warlordbell ที่ สิงหาคม 16, 2013, 02:12:26 PM
น่ากลัวๆๆ ::12:: ::12:: ::12::


หัวข้อ: ตอบ: หลักเกณฑ์การทดสอบขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Min_Thatchapong ที่ ธันวาคม 18, 2013, 03:23:30 AM
ขอบคุณมากครับผม  ::13::