CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 22, 2009, 10:24:46 PMหัวข้อ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 22, 2009, 10:24:46 PM
วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา

สายงาน                                                         วิศวกรรมโยธา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
         สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ
เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการควบคุมการก่อสร้าง
ในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษาในด้านวิศวกรรมโยธา ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้บริการวิชาการ สอนหรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง

         ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

  วิศวกรโยธา 3    ระดับ 3
  วิศวกรโยธา 4    ระดับ 4
  วิศวกรโยธา 5    ระดับ 5
  วิศวกรโยธา 6    ระดับ 6
  วิศวกรโยธา 7    ระดับ 7
  วิศวกรโยธา 8    ระดับ 8
  วิศวกรโยธา 9        ระดับ 9
  วิศวกรโยธา 10    ระดับ 10

ก.พ.อ.กำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548ชื่อตำแหน่ง   วิศวกรโยธา 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยากพอสมควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือคำสั่งอย่างกว้างๆ และ
อยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ช่วยควบคุมการก่อสร้างในงานด้านวิศวกรรมโยธา ให้บริการทางวิชาการ ช่วยสอนหรือฝึกอบรมในสาขาวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
         ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
         1. มีความรู้ความสามารถในงานวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
         2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
         3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
         4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
         6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน    

ก.พ.อ.กำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548ชื่อตำแหน่ง   วิศวกรโยธา 4
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยาก โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือคำสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนางานทางด้านวิศวกรรมโยธา ช่วยควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษาในงานด้านวิศวกรรมโยธา ให้บริการทางวิชาการ สอนหรือฝึกอบรมในสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นต้น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
          2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
          นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 3 แล้ว จะต้อง
       1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
       2. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ก.พ.อ.กำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
ชื่อตำแหน่ง   วิศวกรโยธา 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ค่อนข้างยากมาก โดยใช้ความคิดริเริ่มบ้าง มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติหรือคำสั่งในบางกรณีและอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบน้อยมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
         ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา วางโครงการ ควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดตาม และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรมโยธา เป็นต้น เผยแพร่ผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือ เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ
        3. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
       นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 4 แล้วจะต้อง
       1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
       2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ก.พ.อ.กำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548ชื่อตำแหน่ง   วิศวกรโยธา 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยากมาก โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัติน้อยมาก และ
อยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบน้อยมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
         ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ความชำนาญงานและประสบการณ์สูง ต้องคิดริเริ่มกำหนดแนวทางการทำงาน แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
        ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น วางแผน ออกแบบ และคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษาในงานด้านวิศวกรรมโยธา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ออกแบบ พัฒนา ดัดแปลง ประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมโยธา ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยงานทางด้านวิศวกรรมโยธา เป็นต้น เผยแพร่ผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา จัดทำเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ
แก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้
ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
        นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 5 แล้ว จะต้องมีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์

ก.พ.อ.กำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 22, 2009, 10:27:26 PM
ชื่อตำแหน่ง                                                 วิศวกรโยธา 7

หน้าที่และความรับผิดชอบ
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกำหนดแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ กำกับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
         ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานและประสบการณ์สูงมาก โดยต้องคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
         ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา  สูงมาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานวิศวกรรมโยธา ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อกำหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เป็นต้น  พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่างๆ ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 หรือ     3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
         นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 6  แล้ว จะต้องมีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูงมาก ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ก.พ.อ.กำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548ชื่อตำแหน่ง   วิศวกรโยธา 8
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กำกับหน่วยงานด้านวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทำงานยุ่งยากซับซ้อนมาก  โดยต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่  แก้ไขปัญหาในงาน ตลอดจนกำกับ  ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ โดยต้องคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให้เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
          ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญงานและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธาสูงมากเป็นพิเศษ  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมโยธาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทำความเห็น สรุปรายงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะการดำเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เป็นต้น พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่างๆ  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
               ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
         นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 7 แล้ว จะต้องมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ

ก.พ.อ.กำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548ชื่อตำแหน่ง   วิศวกรโยธา 9
หน้าที่และความรับผิดชอบ
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กำกับหน่วยงานด้านวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจนกำกับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
         ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง และมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับโดยต้องคิดริเริ่ม  ยกเลิกหรือกำหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนำมาใช้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านวิศวกรรมโยธาโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ริเริ่มการดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านวิศวกรรมโยธา และแนวทางแก้ไขปัญหา  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาและในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา เป็นต้น ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาทั้งในและต่างประเทศ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
         ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ                                                                             
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3  หรือวิศวกรโยธา 4  หรือวิศวกรโยธา 5 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
   นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 8 แล้ว
            1.ในฐานะผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง โดยมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ และมีความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านงานวิศวกรรมโยธาแก่หน่วยงานที่สังกัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
            2. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เป็นพิเศษ และมีความสามารถในการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านงานวิศวกรรมโยธาแก่หน่วยงานที่สังกัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
   
 ก.พ.อ.กำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548ชื่อตำแหน่ง            วิศวกรโยธา 10

หน้าที่และความรับผิดชอบ
         ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษในงานวิศวกรรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิศวกรรรมโยธา โดยต้องกำกับ ดูแลงานที่เป็นหน้าที่หลักหรืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงาน ต้องพัฒนาทบทวนและกำหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความต้องการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ติดตามประเมินผล ประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
         ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณ์สูงมากทางด้านวิศวกรรรมโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ริเริ่มและวางแผนดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานวิศวกรรรมโยธา  กำกับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรรมโยธาเป็นอย่างมาก  ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านวิศวกรรรมโยธาและในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สำคัญทางด้านวิศวกรรรมโยธา  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิศวกรรรมโยธาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรรมโยธาในระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด เป็นผู้แทนของกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรรมโยธาทั้งในและต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   1.มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 9 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ
   2.มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้
ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 8 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
           นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 9 แล้ว  จะต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณ์สูงมากทางด้านวิศวกรรมโยธา  โดยมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านวิศวกรรมโยธาแก่หน่วยงานที่สังกัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ก.พ.อ.กำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: augred09 ที่ กันยายน 06, 2009, 04:45:08 PM
ขอบคุณสำหรับเนื้อหาคับ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: nuttagon ที่ กันยายน 28, 2009, 01:28:10 PM
ขอบคุณมากม ::17::


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: MaiCivil ที่ ตุลาคม 01, 2009, 11:35:23 AM
ยอดไปเลยครับ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: pichitchai ที่ พฤศจิกายน 24, 2009, 02:36:29 PM
ขอบคุณ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: devil_eng ที่ พฤศจิกายน 30, 2009, 12:04:15 PM
สุดยอดเลยครับ กว่าจะถึง 10 แก่ก่อนแน่ ๆ 55


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: jinoizz ที่ ธันวาคม 02, 2009, 12:30:10 AM
เยี่ยมมากๆเลยครับ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: idemanu ที่ ธันวาคม 24, 2009, 11:51:36 AM
เข้าใจเลย ว่า งาน ระดับไหน ใครเป็นคน อนุมัติ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: amm ที่ ธันวาคม 30, 2009, 12:19:45 PM
เข้าใจบทบาทมากขึ้นครับจะเก็บไว้ในfileส่วนตัวด้วยครับ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: barbeerer ที่ มกราคม 25, 2010, 08:28:38 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: คนบ้าลุ่มน้ำลำตะคอง ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2010, 12:14:13 PM
เห้นที่ สนน จะมีต่อท้ายด้วยอ่ะครับว่า วิศวกรโยธา 6 ว.  มั่ง  วช.  มั่ง

มันคืออะไรเหรอครับ  ว กับ วช. น่ะครับ


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2010, 12:19:40 PM
รู้สึกว่าจะมาจากคำว่า "วิชาการ" ครับ ส่วนรายละเอียดก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: lingoff ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2010, 08:01:26 PM
ดีมากเลยยย ::4::


หัวข้อ: ตอบ: วิศวกรโยธา ตำแหน่งและความรับผิดชอบในสายงานด้านวิศวกรรมโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: kimmikkim2 ที่ มีนาคม 02, 2010, 09:50:38 AM
ขอบคุณมากเลยคร้าบบ