CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 22, 2009, 10:46:59 PMหัวข้อ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 22, 2009, 10:46:59 PM
จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร

โดย

เสรี  สุธรรมชัย วย.679

ผู้เขียนรู้สึกว่า ในปัจจุบัน สภาฯ มีสมาชิก ประเภท วย. (วุฒิวิศวกรโยธา)  น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของทางราชการและทางภาคเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องใช้วิศวกร ประเภท วย. ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก   ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตระดับ วย.  สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาโยธาได้ทุกประเภทและทุกขนาด  ดังนั้นสมควรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาของตนเอง

   สภาวิศวกรเอง ก็มีความประสงค์ที่จะให้มีจำนวนสมาชิกประเภท วย. เพิ่มมากขึ้นโดยเร็ว โดยการจัดสัมนาชี้แจงสมาชิก สย. (สามัญวิศวกรโยธา)   ที่ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมครบ 5 ปี โดยเชิญผู้สนใจร่วม แสดงความคิดเห็น สอบถามข้อข้องใจต่างๆ ต่อวิทยากรของ สภาฯ ซึ่งมีผู้ไปร่วมสัมนาเป็นจำนวนมากและหลังจากนั้นก็มีผู้ยื่นเรื่อง ขอเลื่อนเป็น วย. เพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยประมาณเดือนละ 6-8 คน
  
    ในฐานะที่มีประสบการณ์ในการตรวจผลงานและสอบสัมภาษณ์ผู้ต้องการเลื่อนระดับเป็น วย.มาหลายปี  ใคร่ขอแนะนำผู้ประสงค์ยื่นเรื่องขอเลื่อนระดับเป็น วย. เฉพาะส่วนที่สำคัญๆ และจะมีผลไปถึงการพิจารณาของคณะผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ผู้ขอเลื่อน ดังต่อไปนี้

   1. กรอกประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้ระบุตำแหน่ง หน้าที่ และงานที่ทำ อย่างละเอียดและชัดเจน
   2. แบบบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงาน ระดับ สย. (ไม่น้อยกว่า 5 ปี) พร้อมผู้รับรองผลงานที่เป็น วย.
   3. ผลงานดีเด่นควรเสนอ  2-3 โครงการ โดยให้เลือกผลงาน จาก ข้อ 2.

ผลงานดีเด่น หมายถึง
   - โครงการก่อสร้าง (ภายในประเทศ) เสร็จเรียบร้อยและเปิดใช้งานแล้ว
   - เป็นโครงการที่ใช้ความรู้และประสบการณ์สูงมาก อนึ่งการจัดทำรายงาน สรุปรายละเอียดโครงการดีเด่นนี้ ผู้ขอเลื่อนเป็น วย. ส่วนใหญ่มักขาดการนำเสนอในหัวข้อ “การนำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้งาน” และ อีกหัวข้อหนึ่งคือ “นำเสนอปัญหาและอุปสรรคพร้อมการแก้ไข”  ส่วนใหญ่จะนำเสนอปัญหาและอุปสรรคทางด้านการบริหารจัดการ คือ ปัญหาด้านการเงิน ขาดแคลนวัสดุและแรงงาน เป็นต้น มิได้นำเสนอปัญหา วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิชาการ  ซึ่งเป็นความประสงค์ ของ สภาฯ หากผู้ยื่นเรื่องขอเลื่อนระดับ นำเสนอครบถ้วนถูกต้อง คณะผู้ชำนาญการพิจารณาผลงานก็จะทราบถึงความรู้ประสบการณ์และความชำนาญในงานได้และจะใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์ซึ่งอาจลงลึกในรายละเอียดมากขึ้น อย่างไรก็ตามการนำเสนอตามคำแนะนำของ สภาฯ ที่ครบถ้วนและถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ขอเลื่อนเองเป็นอย่างมาก

สรุปว่า   การเขียนผลงานดีเด่น ผู้เขียน  ขอแนะนำ ดังนี้
   1.เขียนตามคำแนะนำของ สภาฯ ให้ครบทุกหัวข้อ
   2.การเขียนหัวข้อ “การนำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานหรือปัญหาอุปสรรคพร้อมการแก้ปัญหา” ควรเขียนสั้นๆ โดยเขียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงเกิด แก้ไขอย่างไร ทำไมถึงแก้อย่างนั้น  ส่วนใหญ่ผู้ขอเลื่อนระดับ จะเขียนแบบเรียงความหรือตำรา   เพื่อความเข้าใจที่ดี ขอยกตัวอย่าง เช่น ขณะทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ดินริมตลิ่งเกิดการเคลื่อนตัวเลื่อนลงไปในแม่น้ำ ผู้ขอเลื่อนระดับจะต้องสำรวจหาข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลการเจาะสำรวจดิน ต้องวิเคราะห์ว่าตลิ่งพังเพราะเหตุใด โดยต้องคำนวณหาส่วนความปลอดภัยของตลิ่งว่าเพียงพอหรือไม่ แล้วหาข้อสรุป ถึงสาเหตุ ต่อไปก็ต้องออกแบบแก้ไข โดยต้องแสดงให้เห็นว่าแบบที่ได้แก้ไขเป็นแบบที่เหมาะสมถูกต้องและมีส่วนปลอดภัยเพียงพอเป็นต้น

   การนำเสนอผลงานดีเด่นนอกจากรายละเอียดเนื้อหา แล้ว จำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลประกอบต่างๆ เพื่อให้ผลงานดีเด่นสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น ต้องมีภาคผนวก ซึ่งควรประกอบด้วย
   1.แผนที่โครงการ
   2. แบบก่อสร้างหลัก
   3.รายการคำนวณ
   4.ผลการสำรวจ เจาะดิน
   5.กฎ ระเบียบ หรือ มาตรฐาน ต่างๆ
   6. ภาพถ่ายตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนเสร็จงาน

   ผู้เขียนหวังว่าข้อเขียนนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะผู้ที่จะขอเลื่อนระดับจากสามัญวิศวกรโยธา เป็น วุฒิวิศวกรโยธา บ้าง ไม่มากก็น้อย  

                  
นายเสรี  สุธรรมชัย  วย.679
อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับวุฒิวิศวกรโยธา


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: Virut ที่ สิงหาคม 25, 2009, 08:19:24 AM
ขอบคุณครับ อีก 6 ปี เจอกัน ::3::


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 25, 2009, 10:02:02 AM
เอาใจช่วยครับ คว้ามันมาให้จงได้  ::3::


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: Kaiserz ที่ สิงหาคม 27, 2009, 02:06:12 PM
ก็อยากเป็นนะครับ แต่ก็ยังคิดว่า ตนเองจะเก่งได้ถึงขั้นนั้นจริงๆหรือไม่

ไม่อยากให้ใครๆมาดูถูก วุฒิวิศวกร


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: augred09 ที่ กันยายน 06, 2009, 04:48:46 PM
เอาใจช่วยคับ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: Tak CE11 ที่ กันยายน 11, 2009, 02:52:22 PM
ผมจะตั้งใจเรียน เพื่อเป็นวิศวกรที่ดีให้ได้


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: finalmission ที่ กันยายน 17, 2009, 10:22:09 PM
 ::23:: ::22::ดีครับ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: phakphum srisuwan ที่ กันยายน 21, 2009, 12:19:59 AM
ผมจะตั้งจัยทำงาน........ครับ................อยากเป็น ส.ย...มากๆๆๆๆๆๆครับ
ภาคภูมิ ศรีสุวรรณ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: o2megot ที่ กันยายน 22, 2009, 07:36:55 PM
เป็นแรงบันดาลใจที่ดีครับ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: kunkutou ที่ กันยายน 28, 2009, 08:44:37 PM
thx thx thx  ::6::


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: MaiCivil ที่ ตุลาคม 01, 2009, 11:25:22 AM
ตั้งตาเรียนให้จบก่อน วิศวกรในอนาคต


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: prp ที่ ตุลาคม 02, 2009, 10:53:01 PM
ฝันให้ไกลครับ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: ron_ut68 ที่ ตุลาคม 05, 2009, 12:23:20 PM
จะพยายามต่อไปครับ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: biomz ที่ ตุลาคม 11, 2009, 03:20:56 AM
โห้ความรู้ใหม่เลยน่ะเนี้ย   ผมนึกว่าวิศวกรโยธาจะล้นตลาดซะอิก


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: pokka ที่ พฤศจิกายน 18, 2009, 09:41:08 PM
 ::17::ขอบคุณครับน่าจะไม่ยากเกินไป


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: pichitchai ที่ พฤศจิกายน 24, 2009, 01:51:30 PM
แล้วจาก ภย. เป็น สย.ต้องมีผลงานอะไรบ้าง


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: sarawut ที่ ธันวาคม 25, 2009, 11:59:06 AM
1เมื่อเราคิดว่าเราพร้อม  วันนั้นก็จามาถึง  สู้ๆๆคับ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: ่jakkapop ที่ มกราคม 17, 2010, 11:43:40 AM
 ::20::ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: Jwat ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2010, 05:28:47 PM
ท้าทายดีครับ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: Orez ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2010, 07:13:22 PM
ขอบคุณคับสำหรับแนวทางที่แนะนำ....


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: sudognumb ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2010, 02:53:45 AM
ภย. ยังไม่ได้เลยครับ อ่านไว้เป็นวิทยาธารและกัน  ::2::


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: kimmikkim2 ที่ มีนาคม 02, 2010, 10:27:07 AM
ขอบคุณมากเลยคร้าบบ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: therdsak_eng ที่ มีนาคม 17, 2010, 11:02:30 AM
ได้แรงบันดาลใจ และมีตัวอย่างที่ดีครับ ขอบคุณมากครับ ผมจะตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์และหาความรู้เพิ่มครับ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: kang777 ที่ มีนาคม 18, 2010, 01:00:47 AM
อยากได้มากๆเลยครับ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: aphiwit ที่ มีนาคม 19, 2010, 08:43:00 PM
เยี่ยมมากครับ จะเอาไว้เป็นตัวอย่าง


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: poom28903 ที่ มีนาคม 30, 2010, 08:58:14 PM
ผลงานผ่านแล้วครับ สมัครสอบ 2/2553


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มีนาคม 30, 2010, 09:37:43 PM
ผลงานผ่านแล้วครับ สมัครสอบ 2/2553
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่าน  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: poom28903 ที่ มีนาคม 31, 2010, 08:17:06 AM
ผลงานผ่าน ต้องสอบอีก สภาให้เวลา 3 ปี


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: Socidd ที่ มีนาคม 31, 2010, 05:13:01 PM
เก่งจัง


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: PARINYA77 ที่ เมษายน 27, 2010, 01:45:06 PM
ขอบคุณงับ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: gingerbell ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 11:08:04 PM
ขอบคุณมากครับผม   ::20::


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: meaw6969 ที่ มิถุนายน 28, 2010, 12:30:51 AM
ราตรีแห่งการเป็น วย. น่าจะอีกยาวนานสำหรับผม ::3::


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: Anan0694 ที่ กันยายน 14, 2010, 08:56:48 AM

ขอบคุณครับ สำหรับน้ำใจที่มอบความรู้ดีๆ ให้แก่กัน


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: kandy ที่ ตุลาคม 22, 2010, 09:54:30 AM
กำลังรวบรวมผลงานจะื่ยื่นขอ วย. ครับ ::14::


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: kawayg ที่ มกราคม 19, 2011, 02:57:07 PM
คงจะมีวันนั้น  วันของเรา ::3::


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: pongswg ที่ มกราคม 26, 2011, 09:01:53 AM
ขอบคุณที่แนะนำคับท่าน


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: TKCIVIL11 ที่ มิถุนายน 07, 2011, 01:47:52 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: chartsompong ที่ มกราคม 27, 2012, 10:43:47 AM
 ::4::ความฝันของผม


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: Alongkorn sripay ที่ มกราคม 30, 2012, 06:28:53 PM
ผมอยากรู้เรื่องเครื่องจักรกลหล่อคันทางมากเลยคับ...........ข้อมูลน่ะ


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: khanitnet ที่ พฤษภาคม 28, 2014, 03:53:09 PM
เราจะต้องทำให้ได้ วย....
กว่าจะได้เท่าไหร่ไปแล้วก็ไม่รู้
ตอนนี้ อายุ 36 ถ้าได้ วย. ตอน 42 คงดี อิอิ ::15:: ::15:: ::15:: ::15::


หัวข้อ: ตอบ: จะเป็นวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) ได้อย่างไร โดย เสรี สุธรรมชัย วย.679
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 28, 2014, 07:31:38 PM
เราจะต้องทำให้ได้ วย....
กว่าจะได้เท่าไหร่ไปแล้วก็ไม่รู้
ตอนนี้ อายุ 36 ถ้าได้ วย. ตอน 42 คงดี อิอิ ::15:: ::15:: ::15:: ::15::
สย.ท่านยังไม้เดียวผ่านฉลุย วย.ผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่เกินกำลังท่านแน่นอนครับ  ::13::