CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 15, 2009, 04:17:28 PMหัวข้อ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 15, 2009, 04:17:28 PM
อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

ปัจจุบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรม (Engineering) นั้นได้มีการเปิดให้มีการเรียนการสอนแพร่หลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยของเอกชน
ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมนั้นพบว่าได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขามากขึ้น
ด้วยเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้ความต้องการผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่ไม่ว่าเทคโนโลยี
จะก้าวหน้าไปเท่าไรก็ตาม วิศวกรรมสาขาหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือ "วิศวกรรมโยธา" (Civil Engineering) นั่นเอง

"วิศวกรรมโยธา" (Civil Engineer) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธาก็จะได้ชื่อว่า "วิศวกรโยธา" ซึ่งฟังดูเท่ห์ แต่ความเท่ห์ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงเช่นกัน
ซึ่งหน้าที่ของวิศวกรโยธานั้นก็มีอยู่หลากหลายขึ้นอยู่กับสายงานที่วิศวกรโยธาแต่ละท่านได้รับมอบหมาย หรือตามความถนัดของตนเอง ซึ่งก็พอจะแยกย่อยออกมาได้ดังนี้
- "วิศวกรผู้ออกแบบ"              : ท่านเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ในการออกแบบโครงสร้างของอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง แต่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม
- "วิศวกรผู้ควบคุมงาน"            : ท่านเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่หลักในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่ได้วางไว้ให้มากที่สุด แตะจะต้องคอยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- "วิศวกรที่ปรึกษา"                : ท่านเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่วิศวกรผู้ควบคุมงาน และทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมางาน และวิศวกรผู้ออกแบบ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ว่าจ้างให้มากที่สุด

จากข้างต้น จะเห็นได้ว่าไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะทำหน้าที่ในรูปแบบใด แต่ก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกันตลอดเวลา ดังนั้นการประกบอวิชาชีพ "วิศวกรโยธา" ก็จะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
จึงจะทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้สำเร็จลุล่วง ฉะนั้นผู้ที่สนใจจะศึกษาในระดับปริญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ก็จะต้องเตรียมความพร้อมของตนเองให้ดีก่อน จะต้องดูว่าตัวเรานั้น
มีความชอบในสายงานนี้ใช่หรือไม่? เราสามารถจะทำงานในลักษณะนี้ได้ใช่หรือไม่? เรารับความกดดันได้ดีใช่หรือไม่?  ถ้าคำตอบของทั้ง 3 ข้อนี้ท่านตอบว่า "ใช่" แสดงว่าท่านก็อาจจะประสบความสำเร็จกับการเป็นวิศวกรโยธา
แต่ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่ง ท่านตอบว่า "ไม่" ก็ขอให้ท่านลองคิดไตร่ตรองอีกสักครั้ง เพราะมีอยู่ไม่น้อยที่ต้องเสียเวลาเพราะตอบคำถามเหล่านี้ให้กับตัวเองไม่ได้

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาวิศวกรรมศาสตร์ *

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                                   มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา                                                      บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย                             มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                                  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                          มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                         มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม                                                              มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                   มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                                    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย                                                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์                                                    สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยรังสิต

* ข้อมูลอ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: bbankman2002 ที่ กันยายน 10, 2009, 11:09:18 PM
จะเห็นว่ามีสถาบันที่ทำการเปิดสอนมาก

ขอให้น้องๆวิศวกรรุ่นใหม่รักษาจรรยาบรรณ รวมไปถึงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพไว้ด้วยนะครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: finalmission ที่ กันยายน 16, 2009, 06:31:19 PM
ถูกต้องครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: phakphum srisuwan ที่ กันยายน 21, 2009, 12:17:48 AM
สู้ๆนะครับ................
 ::8::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: คนบ้าลุ่มน้ำลำตะคอง ที่ ตุลาคม 04, 2009, 11:01:10 PM
ต้องอดทน และทนอดในบางช่วงครับ  ::14::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: ampare07 ที่ ตุลาคม 05, 2009, 02:31:57 PM
ผมเรียนบริหารงานก่อสร้างมาปัญหาคือ อยากทราบว่า
มันไม่ใช่วิศวกรโดยตรงก็จริง แต่งานส่วนใหญ่เป็นพวกไหนครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 05, 2009, 02:51:34 PM
ผมเรียนบริหารงานก่อสร้างมาปัญหาคือ อยากทราบว่า
มันไม่ใช่วิศวกรโดยตรงก็จริง แต่งานส่วนใหญ่เป็นพวกไหนครับ
งานที่ตรงสาย ก็เหมือนกับที่เรียนมานั่นแหละครับ ออกแนวการจัดการ การวางแผน การบริหารงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นงานที่ผมถนัดที่สุด  ::14:: (แนวประชด)  ::6::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: biomz ที่ ตุลาคม 11, 2009, 03:05:29 AM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: civil_En ที่ ตุลาคม 20, 2009, 07:19:46 PM
จบ ป ตรี  โยธาแล้ว ต่อสายที่เกี่ยวกับเคมี ได้ไหมเน้ออ

วานผู้รู้ช่วยตอบหน่อยเจ้าคะ


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 21, 2009, 10:42:28 AM
จบ ป ตรี  โยธาแล้ว ต่อสายที่เกี่ยวกับเคมี ได้ไหมเน้ออ

วานผู้รู้ช่วยตอบหน่อยเจ้าคะ
แนวไหนล่ะครับ ถ้าไม่ใช่สายเทพเฉพาะทางก็ได้ครับ  ::6::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: พสิษฐ์ ที่ ตุลาคม 21, 2009, 09:34:04 PM
พี่ ๆ คุณสมบัติหลักๆ ต้อง ศึกเกี่ยวกับอะไรมั้งครับ เช่น วิชา อะไร มั้ง แล้ว ต้อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรมั้งครับ  อย่างไงก็ช่วยแนะนำผมที่น่ะครับ ขอบคุนคุณพี่ๆมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 21, 2009, 09:49:33 PM
พี่ ๆ คุณสมบัติหลักๆ ต้อง ศึกเกี่ยวกับอะไรมั้งครับ เช่น วิชา อะไร มั้ง แล้ว ต้อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรมั้งครับ  อย่างไงก็ช่วยแนะนำผมที่น่ะครับ ขอบคุนคุณพี่ๆมากครับ
ลองไปดูรายวิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธาได้ที่นี่ครับ http://www.civilclub.net/articles/engineering/course-of-civil-engineering.php


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: cemu ที่ ตุลาคม 30, 2009, 08:32:21 PM
โยธา เรียนเลขกี่ตัวหรอครับ ตอนนี้อยู่ปี2 เจอแต่พวกฟิสิกส์


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 31, 2009, 11:00:11 AM
โยธา เรียนเลขกี่ตัวหรอครับ ตอนนี้อยู่ปี2 เจอแต่พวกฟิสิกส์
ของผมเรียนคณิตศาสตร์ 4 ตัวครับ  ::14::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: wiseschart ที่ พฤศจิกายน 05, 2009, 07:29:39 PM
ใครอยากเป็นวิศวกรโยธา ต้องมีใจรักทางด้านงานก่อสร้างนะครับ ถึงจะเรียนจบ ::3::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: KiLLue38 ที่ พฤศจิกายน 28, 2009, 01:18:50 PM
อ้ออ อย่างนี้นี่เอง


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: mormor1973 ที่ ธันวาคม 16, 2009, 03:59:01 PM
เห็นด้วยครับ  ::6::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: Hummingbird ที่ มกราคม 25, 2010, 09:55:20 PM
เปิดกันเยอะเกิน


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: คนบ้าลุ่มน้ำลำตะคอง ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2010, 11:51:42 AM
ตอนนี้วิศกรเกลื่อนเลยอ่ะ แข่งขันกันสูงน่าดูแฮะ  ยิ่งตอนนี้บริษัทใหญ่เขาเอา 8 Gear ด้วยจิ  ไอ้เรามันเกียร์ที่เก้ามั้งเนี่ย หุหุ

เลยยังม่ายได้ปรับตำแหน่ง  เหอๆๆๆๆ

ม่ายเป้งรายยย หาจ๊อบเสริมเอาน่ะนะ  พออยู่พอกิน

ถ้าไม่ไหลเนี่ยว่าจะไปเรียนโทแล้วก็ไปเป้นคุณครูดีกว่า อิอิ    ::6::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2010, 12:07:31 PM
บริษัทเล็กๆ อยู่แบบอบอุ่น ทำงานไม่เครียดมาก ผมก็ว่าดีนะ  ::13::

บางครั้งผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกัน ว่าผมโชคดีหรือเปล่า ที่ได้มาทำงานแบบนี้ ผลตอบแทนไม่มากมาย แต่ก็สบายใจดี  ::10::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: คนบ้าลุ่มน้ำลำตะคอง ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2010, 12:16:21 PM
โยธา เรียนเลขกี่ตัวหรอครับ ตอนนี้อยู่ปี2 เจอแต่พวกฟิสิกส์
ของผมเรียนคณิตศาสตร์ 4 ตัวครับ  ::14::

ผมเรียนแคล 3 ตัวครับ  ฟิสิกส์ 2 ตัว

แต่พอเข้ามาเรียนในภาคแล้ว อย่างฮาเลยครับ  เหมือนต้องวางแผนชีวิตด้วยอ่ะ  หุหุ   ::6::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: Aew ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2010, 08:53:33 PM
 ::1:: ::1::  จะเลือกเรียน มัวๆ ไม่ได้นะเนี่ย เสียชื่อรุ่นพี่ เสียชื่อสาขา เสียชื่อสถาบัน หมด  ตั้งใจละ ว้า งานนี้


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: paragon ที่ มีนาคม 19, 2010, 05:10:41 PM
อ่า ถูกต้องนะครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: anananteesud ที่ มีนาคม 27, 2010, 03:27:56 AM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: meng ที่ เมษายน 08, 2010, 04:51:46 PM
เราวิศวกรต้องรักษาจรรยาบรรณครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: wanchiraporn ที่ เมษายน 12, 2010, 02:49:58 PM
ถ้ามีการแจกแบบบ้านเยอะ ๆ ก็ดีค่ะ ที่พร้อมสามารถยื่นกู้ได้อะค่ะ


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: Zen ที่ พฤษภาคม 08, 2010, 07:58:19 AM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ  ::3::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: jo175 ที่ มิถุนายน 03, 2010, 09:42:56 AM
ปัจจุบันมีทางเลือกค่อนข้างมากจริงครับ ก็ลองไปสำรวจดูห้องปฏิบัติการและบุคลากรก่อนที่จะตัดสินใจเรียนนะครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: meaw6969 ที่ มิถุนายน 28, 2010, 12:24:50 AM
แล้วแต่สามัญสำนึกของแต่ละคนคับ ::3::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: คนบ้าลุ่มน้ำลำตะคอง ที่ ตุลาคม 22, 2010, 10:32:33 AM
 ::15::  โยธาคนจน  นวลน้องหน้ามล อย่าได้วอรี่   ::15::

งานทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยง อยู่ที่ว่าคุณจะรับมือกับความเสี่ยงได้ขนาดไหน   ::14::

โยธาด้วยกัน แต่พออยู่คนละสถานะ หุหุ   ::4::  ฟาดฟันกันหน้าดู   ::1::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 22, 2010, 11:13:01 AM
::15::  โยธาคนจน  นวลน้องหน้ามล อย่าได้วอรี่   ::15::

งานทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยง อยู่ที่ว่าคุณจะรับมือกับความเสี่ยงได้ขนาดไหน   ::14::

โยธาด้วยกัน แต่พออยู่คนละสถานะ หุหุ   ::4::  ฟาดฟันกันหน้าดู   ::1::
แต่ส่วนใหญ่พวกเราจะชอบฟัน  ::5::

  ::12::  ฟันราคางาน  ::2::  ::15::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: คนบ้าลุ่มน้ำลำตะคอง ที่ ตุลาคม 22, 2010, 12:22:25 PM
แหมมมม ท่าน USS Submarine  เล่นซะข้าน้อยเสียววูบบบบบบบบบ    ::5::


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: jasung ที่ กรกฎาคม 22, 2013, 05:53:21 PM
ช่างกลประทุมวันมี วิศวกรรมโยธาแล้วหรือครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากจะเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ก็ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กรกฎาคม 23, 2013, 10:36:41 AM
รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับ